QUY CHẾ Điều chuyển công chức, viên chức trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hương Khê

Thứ ba - 13/05/2014 06:53
 

 DỰ THẢO


 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định việc điều chuyển chuyển, luân chuyển công chức, viên chức thuộc các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện Hương Khê.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Điều chuyển: Là việc điều động công chức, viên chức từ đơn vị này sang đơn vị khác để đảm bảo cân đối về số lượng và điều hoà chất lượng theo nhu cầu công tác.
2. Luân chuyển: Là việc điều động công chức, viên chức từ đơn vị này sang đơn vị khác trong một thời hạn nhất định để đảm bảo cân đối về số lượng và điều hoà chất lượng theo nhu cầu công tác.
Điều 3. Xác định vùng thực hiện điều chuyển
1. Vùng 1: Bao gồm các trường học thuộc địa bàn các xã, thị: Thị trấn, Phú Phong, Hương Trà, Gia Phố, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang.
2. Vùng 2: Bao gồm các trường học thuộc địa bàn các xã: Hương Trạch, Hương Liên, Hương Lâm, Hòa Hải, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, bản Phú Lâm xã Phú Gia.
Điều 4. Nguyên tắc chung
1. Căn cứ kế hoạch phát triển trường, lớp, chỉ tiêu biên chế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, các hướng dẫn về cơ cấu, chất lượng đội ngũ giáo viên của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo trong từng năm học và Điều lệ nhà trường đối với từng cấp học, yêu cầu chuyên môn của ngành
2. Việc điều chuyển phải căn cứ vào nhu cầu giáo viên đối với từng cấp học, ngành học và phải đúng đối tượng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng trong từng đơn vị và toàn ngành; thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này.
3. Ưu tiên bố trí giáo viên công tác ổn định, lâu dài tại địa phương đang thường trú trên cơ sở đảm bảo cân đối số lượng, phù hợp cơ cấu bộ môn.
4. Việc điều chuyển công chức, viên chức giữa các trường trong cùng một vùng thực hiện theo nhu cầu của ngành trên cơ sở ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Đối với công chức, viên chức công tác tại các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đã hoàn thành thời hạn công tác theo quy định, nếu muốn tiếp tục ở lại công tác thì báo cáo Phòng Giáo dục- Đào tạo để Phòng trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét .
5. Đối với công chức, viên chức ngoại huyện không có nguyện vọng ở Hương Khê lâu dài, sau khi hoàn thành thời hạn công tác theo quy định thì được Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị cho chuyển công tác theo quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về điều chuyển đối với cán bộ, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
6. Những công chức, viên chức mới được tuyển dụng thực hiện điều chuyển đến vùng 2 trước.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Đối tượng điều chuyển, luân chuyển
1. Đối tượng:
a. Cán bộ, giáo viên, nhân viên dôi dư so với chỉ tiêu biên chế được giao hoặc giáo viên dôi dư ở từng môn học của từng trường. Việc xác định giáo viên dôi dư ở từng đơn vị, ở từng môn học phải căn cứ vào số giáo viên hiện có so với định mức giáo viên/lớp, cơ cấu bộ môn theo quy định của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
b. Chỉ thực hiện điều chuyển, luân chuyển từ trường có tỷ lệ giáo viên, nhân viên cao đến trường có tỷ lệ giáo viên, nhân viên thấp hơn (so với tỷ lệ chung của từng cấp học), bảo đảm phù hợp với nhu cầu của các đơn vị về số lượng, chất lượng, cơ cấu bộ môn.
2. Căn cứ thực hiện điều chuyển, luân chuyển:
a. Địa phương mà công chức, viên chức đang thường trú.
b.Tổng số điểm theo cách tính điểm ở Điều 7 (theo thứ tự từ thấp đến cao).
c. Số năm công tác tại vùng 2 (theo thứ tự từ thấp đến cao).
d. Số năm công tác tại đơn vị (theo thứ tự từ cao đến thấp).
e. Độ tuổi và thâm niên công tác (theo thứ tự từ thấp đến cao).
g. Thời gian giữa các lượt luân chuyển (theo thứ tự từ cao đến thấp).
Điều 6. Thời hạn điều chuyển, luân chuyển
1. Viên chức có thời gian công tác liên tục tại 01 trường đủ từ 5 năm trở lên đối với nam, 3 năm trở lên đối với nữ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nguyện vọng thì được xem xét, điều chuyển đến nơi công tác mới phù hợp với hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại.
2.  Thời hạn luân chuyển công chức, viên chức đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định tại Khoản 1,Điều 9, Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006.
3. Thời gian giữa các lượt điều chuyển, luân chuyển tối thiểu là 3 năm.
Điều 7. Cách tính điểm, số năm công tác ở vùng 2
1. Đối với công chức, viên chức đã từng công tác tại các trường vùng 2 thuộc địa bàn huyện Hương Khê, bản Phú Lâm thuộc xã Phú Gia, Hương Thủy và Hương Giang (từ tháng 6/2006 trở về trước); 5 xã: Hương Thọ, Hương Minh, Hương Điền, Hương Đại, Hương Quang thuộc địa bàn huyện Vũ Quang mỗi năm công tác được tính 10 điểm.
2. Đối với công chức, viên chức đã từng công tác tại các trường thuộc các xã: Hương Thủy và Hương Giang (từ sau tháng 6/2006), Phúc Đồng, Hương Bình, Phúc Trạch, vùng Trại Nại thuộc xã Lộc Yên, mỗi năm công tác được tính 05 điểm.
3. Đối với công chức, viên chức đã từng công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, mỗi năm công tác được tính 20 điểm.
4. Giáo viên công tác tại địa phương đang thường trú thì không tính điểm, khi chuyển nơi ở thì được xem xét chuyển công tác đến nơi thường trú mới theo nguyện vọng (nếu còn chỉ tiêu về số lượng, cơ cấu bộ môn).
5. Điểm xét điều chuyển công chức, viên chức là tổng điểm theo thứ tự từ thấp đến cao (theo nhóm môn).
6. Số năm công tác ở vùng 2:
Là số năm công chức, viên chức đang thường trú ở vùng 1, công tác tại các đơn vị thuộc vùng 2.
Điều 8. Những đối tượng được miễn, hoãn điều chuyển, luân chuyển
1. Những đối tượng không thực hiện việc điều chuyển, luân chuyển:
a. Bản thân là thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh, bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 41% trở lên.
b. Công chức, viên chức có tuổi đời từ 50 đến 55 tuổi đối với nữ; từ 55 đến 60  tuổi đối với nam.
2. Những đối tượng tạm thời chưa thực hiện việc điều chuyển, luân chuyển từ vùng 1 đến vùng 2:
a. Bản thân hoặc vợ, chồng, con  mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, ban hành theo Thông tư 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế.
b. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Có vợ, chồng, con mới chết chưa quá 24 tháng; thiệt hại nặng do thiên tai…. (cần xem xét cụ thể từng trường hợp).
c. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp công chức, viên chức nam phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cũng được áp dụng như công chức, viên chức nữ quy định tại khoản này.
d. Có vợ hoặc chồng trong lực lượng vũ trang công tác ở biên giới, hải đảo; trong ngành giáo dục đang công tác ở vùng 2.
Các trường hợp quy định tại mục a, b, c, d phải có hồ sơ minh chứng gửi kèm.
 
Điều 9. Quy trình thực hiện
1. Thành lập Hội đồng xét điều chuyển, luân chuyển.
a. Các nhà trường: Hội đồng cấp trường do Hiệu trưởng thành lập; Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, Phó hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn là Phó chủ tịch Hội đồng, các Uỷ viên Hội đồng gồm: Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội, các Tổ trưởng tổ chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng.
Căn cứ Kế hoạch năm học đã được phê duyệt các trường học báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên thừa, thiếu so với định biên và thừa, thiếu so với từng bộ môn, số lượng, danh sách công chức, viên chức đề nghị thuyên chuyển, luân chuyển của trường mình về Phòng Giáo dục và Đào tạo (có biểu mẫu, hồ sơ kèm theo).
b. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hội đồng cấp Phòng do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Trưởng phòng là Chủ tịch Hội đồng, Phó Trưởng phòng và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện là Phó Chủ tịch Hội đồng, các Uỷ viên hội đồng gồm: Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ; chuyên viên phụ trách chuyên môn các cấp học.
Hội đồng cấp phòng xây dựng kế hoạch, lập danh sách điều chuyển, luân chuyển; công khai danh sách trước toàn ngành; đề nghị UBND huyện xem xét, quyết định điều chuyển, luân chuyển.
2. Phương thức xét duyệt:
a. Các nhà trường: Hội đồng cấp trường căn cứ Quy chế này tiến hành xét đối với từng trường hợp cụ thể. Danh sách công chức, viên chức thuộc diện điều chuyển, luân chuyển phải được công khai trong nhà trường, trước khi báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hội đồng xét duyệt Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và danh sách đề nghị điều chuyển, luân chuyển của Hội đồng các nhà trường báo cáo, căn cứ Quy chế này tiến hành xét đối với từng trường hợp cụ thể và biểu quyết tại hội nghị bằng hình thức giơ tay.
 Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của công chức, viên chức được điều chuyển và luân chuyển công tác
1. Trách nhiệm: Viên chức được điều chuyển, luân chuyển phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định điều động của UBND huyện.
2. Quyền hạn: Viên chức được điều chuyển, luân chuyển có quyền khiếu nại, tố cáo khi thấy Hiệu trưởng nhà trường hoặc người có thẩm quyền thực hiện không đúng những quy định tại Quy chế này, đơn khiếu nại, tố cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo).
Điều 11. Trách nhiệm giải quyết khiếu tố, khiếu nại, tố cáo
1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi Hội đồng cấp phòng công khai danh sách điều chuyển, luân chuyển, các cá nhân, tập thể có quyền gửi đơn khiếu nại, tố cáo về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo)
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp các khiếu nại, tố cáo; xem xét, đề xuất phương án giải quyết trình UBND huyện quyết định. Chỉ xem xét, giải quyết các đơn có ý kiến đề nghị của Hội đồng cấp trường.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Triển khai và hướng dẫn thực hiện
Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trong toàn huyện có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, viên chức trong  toàn ngành để thực hiện.
Điều 13. Thời gian thực hiện
1. Các Trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai việc kê khai, tổng hợp danh sách công chức, viên chức của đơn vị mình nộp hồ sơ về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục- Đào tạo) trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn thành việc xét điều chuyển công chức, viên chức báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.
3. Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt danh sách và ban hành Quyết định điều chuyển công chức, viên chức trước ngày 20 tháng 8 hàng năm.
Điều 14. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế nếu có những vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ tổng hợp, xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, trình UBND huyện quyết định./.
 
                                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
 
 
 

Từ điển


1.Điều chuyển
■ động từ
• đưa đến bổ sung cho nơi khác, nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc
điều chuyển công tác ; điều chuyển dân cư ; điều chuyển vốn
2.Luân chuyển
■ động từ
• lần lượt tiếp nối hay chuyển đổi cho nhau thành một hay nhiều vòng
bốn mùa luân chuyển ; luân chuyển hàng hoá; luân chuyển vốn 

3.Cư trú
■ động từ
• ở thường ngày tại một nơi nào đó
quyền tự do cư trú của công dân ; cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài
 
4.Thường trú
■ động từ
• cư trú thường xuyênlâu dài tại một nơi
hộ khẩu thường trú ; phóng viên thường trú
5.Thời hạn
■ danh từ
• khoảng thời gian quy định để làm một công việc nào đó
Từ đồng nghĩa: hạn, kì hạn
hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn được giao
6 phương thức
■ danh từ
Cách thức và phương pháp tiến hành (nói tổng quát).
 Phương thức đấu tranh. Phương thức trả lương theo sản phẩm.
dôi dư
7.dôi dư
■ tính từ
• thừa ra, không dùng đến [nói khái quát]
Từ đồng nghĩadôi thừa
giải quyết số lao động dôi dư
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Hôm nayHôm nay : 370

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19041

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 754380