Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

Thứ sáu - 16/10/2015 11:37

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về "Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT&GDTX"; Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 về việc "hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 cho giáo viên MN, PT & GDTX";
Căn cứ chỉ thị 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016;
Căn cứ kế hoạch số 1405/KH-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2015 – 2016;
Căn cứ công văn số 654/KH-PGDĐT ngày 11/9/2015 của phòng GD&ĐT Hương Khê về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên MN, TH, THCS năm học 2015 - 2016;
Căn cứ chỉ đạo thực hiện kế hoạch của bộ phận chuyên môn phòng GD&ĐT Hương Khê; ;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 về thực hiện chương trình BDTX cho CBQL và giáo viên tiểu của trường Tiểu học Thị Trấn; Trường Tiểu học Thị Trấn Hương Khê xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 – 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
Cán bộ quản lý, giáo viên phải thường xuyên được cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Thông qua các buổi học tập, cán bộ quản lý, giáo viên được phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá; năng lực tổ chức, quản lý trong nhà trường nhằm đảm bảo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại đơn vị.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy; Đảng ủy: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ, Sở , Phòng Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Chú trọng việc tập huấn dạy trẻ khuyết tật; Dạy học CGD TV1; giảng dạy VNEN và đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương như sau:
- Chuyên đề ứng dụng CNTT trong soạn bài và dạy học, quản lý chất lượng giáo dục cho giáo viên.
- Nâng cao chất lượng dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) theo tình hình thực tế của địa phương.
- Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 theo tài liệu CGD Tiếng Việt 1.
- Chuyên đề giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các lớp cho giáo viên .
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn và nâng cao năng lực điều hành, chia sẻ, thảo luận.
- Nghiên cứu về phần  địa phương:  Lịch sử Hà Tĩnh lồng ghép vào dạy học.
2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.
 Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên thực hiện các mô đun bồi dưỡng như sau:
 2.1. TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học .
2.2. TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
2.3. TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
2.4. TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học.
 IV. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1.     Khối kiến thức bắt buộc: (60 tiết)
1.1.    Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Thời lượng Đối tượng triển khai Đối tượng bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng
Tuần 2 tháng 9 1. Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 12 tiết Ban Giám hiệu CBQL, GV Tập trung 4 tiết; tự học 8 tiết
Tuần 3 tháng 9 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 10 tiết Ban Giám hiệu CBQL, GV - Học tập trung 4 tiết;
-  Tự học 6 tiết.
Tuần 4 tháng 9 3. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 8 tiết Ban Giám hiệu CBQL, GV - Học tập trung 4 tiết;
-  Tự học 4 tiết.
 
      1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học.
 
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Thời lượng Đối tượng triển khai Đối tượng bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng
Tuần 2 tháng 9 Tập huấn về Tổng quan về mô hình VNEN; điều chỉnh chương trình và Sinh hoạt chuyên môn trường VNEN 13 tiết Ban Giám hiệu CBQL, GV - Học tập trung 8tiết;
- Tự học 5tiết.
Tuần 2 tháng 9 Tập huấn về dạy học tuần “0”, trò chơi học tập Tiếng Việt 1 10 tiết Ban Giám hiệu CBQL, GV - Học tập trung 5tiết;
- Tự học 5tiết.
Tuần 1 tháng 10 Đổi mới sinh hoạt chuyên môn và nâng cao năng lực điều hành, chia sẻ, thảo luận 7 tiết Ban Giám hiệu CBQL, GV - Học tập trung 4tiết;
- Tự học 3 tiết.
      
        2.     Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết)
 
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Thời lượng Đối tượng triển khai Đối tượng bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng
Tuần 1&2 tháng 11/2015 1. TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
- Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống qua các môn học ở tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…)
- Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống qua một số môn học như Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…)
 - Các phương pháp và kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào môn học.
15 tiết Tổ trưởng tổ chuyên môn CBQL, GV - Học tập trung 3 tiết;
- Tự học 12 tiết
 
Tuần 2 tháng 12/2015 2. TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
- Phương pháp giải quyết vấn đề
- Phương pháp làm việc theo nhóm
- Phương pháp hỏi đáp…
15 tiết Tổ trưởng tổ chuyên môn CBQL, GV - Học tập trung 6 tiết;
- Tự học 9 tiết
 
Tuần 1 tháng 01/2016 3. TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
- Kĩ thuật đặt câu hỏi
- Kĩ thuật dạy học theo góc
- Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực
- Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập
- Kĩ thuật học tập hợp tác…
15 tiết Tổ trưởng tổ chuyên môn CBQL, GV - Học tập trung 6 tiết;
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 03/2016 4. TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
- Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học
- Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học
- Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học
15 tiết   CBQL, GV - Tự học 15 tiết
 
 
V. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của năm học 2015-2016 tiếp tục thực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 và kế hoạch số 1405/KH-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2015 – 2016.
2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên: phương pháp tự học, tự bồi dưỡng qua mạng internet. Hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. Tăng cường việc bồi dưỡng thường xuyên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ.
3. Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên.
4. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), chú trọng việc tổ chức hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cũng như việc tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, và tổ chức tập huấn cho giáo viên.
1. Nội dung 1 (Tài liệu ở trang web của trường và hộp thư tổ chuyên môn):
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học năm học 2015-2016.
- Giáo viên tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành, các nghị quyết của Đảng.
2. Nội dung 2 (Tài liệu ở trang web của trường và hộp thư tổ chuyên môn):
- Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, cụm trường.
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung có thời hạn nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
- Giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên thông qua hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
2. Nội dung 3 (Tài liệu ở http://taphuan.moet.gov.vn):
Về tài liệu nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: truy cập theo địa chỉ để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn  đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt.
VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ:
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
Cuối năm học, căn cứ vào kết quả học tập của giáo viên ở các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3, Hiệu trưởng tiến hành đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên theo 4 loại: giỏi, khá, trung bình và không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo Quy chế phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của mỗi giáo viên. Đặc biệt là phải làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.
2.1 Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2.2 Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
2.2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
2.2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
2.2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.
2.3. Xếp loại kết quả BDTX:
2.3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
2.3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
2.3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
2.4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên trình Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX (không gửi hồ sơ cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch)..
VII . HỒ SƠ BDTX.
        1. Cá nhân:
        - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;
        - Kế hoạch cá nhân;
        - Tài liệu theo từng nội dung quy định;
        - Bài viết thu hoạch;
        - Giấy chứng nhận kết quả BDTX
        2. Trường:
        -  Kế hoạch BDTX của trường
        -  Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;
        - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
-   Xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
-   Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
-   Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
-   Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
2. Trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng:
-   Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên.
-  Tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên trong tổ được phân công phụ trách và hội ý cùng Hiệu trưởng để tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Lựa chọn các nội dung BDTX (nội dung 2, nội dung 3) phù hợp điều kiện của trường và trình Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch.
3. Trách nhiệm của các Tổ trưởng chuyên môn:
-   Tổ chức thảo luận các nội dung bồi dưỡng thường xuyên thông qua họp Tổ chuyên môn.
- Nhắc nhở Giáo viên trong tổ hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân theo kế hoạch chung của nhà trường.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên trong tổ cho các Phó Hiệu trưởng theo đúng thời gian quy định.
4. Trách nhiệm của giáo viên
-   Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của Phòng Giáo dục và Đào tạo,  thực hiện nhiệm vụ BDTX của nhà trường, của cá nhân.
-   Báo cáo Tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016, toàn thể Cán bộ, giáo viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các cá nhân liên quan báo cáo với Ban giám hiệu để có hướng giải quyết kịp thời./.
                                                                                                
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Hương Khê để b/c ;
- Ban giám hiệu để chỉ đạo;
- Các tổ trưởng CM để thực hiện; 
- Giáo viên để thực hiện;
- Website: http://http://tieuhocthitran.huongkhe.edu.vn/
- Lưu:  VT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
 
 
 
Dương Văn Thuần
 
 
 
 
 
 
 Mẫu kế hoạch.

 
 
 


PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ
TRƯỜNG.........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ....................., ngày    tháng    năm 2015
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016
(Của giáo viên)
(Giáo viên căn cứ Kế hoạch BDTX năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT và hướng dẫn của lãnh đạo trường để xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê duyệt)
Họ và tên giáo viên:
Ngày tháng năm sinh:
Tổ chuyên môn:                                
Năm vào ngành giáo dục:
Nhiệm vụ được giao trong năm học: ...
Các căn cứ để xây dựng kế hoạch: ....
1. Mục tiêu: ......
2. Nôi dung:
a) Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: .........................
- Hình thức, thời gian học: .........................
b) Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: ..........................
- Hình thức, thời gian học: ..........................
c) Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
- Thời lượng: 60 tiết
- Nội dung: ............ (GV chọn các mô đun)
- Hình thức, thời gian học: .....................
          TỔ TRƯỞNG                                                     GIÁO VIÊN
 
                                          
                                             HIỆU TRƯỞNG
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Hôm nayHôm nay : 414

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19126

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 779993