Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và nhiệm vụ năm học 2015-2016 bậc tiệu học của sở GD Hà Tĩnh

Thứ hai - 17/08/2015 08:44
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số:         /BC-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

  Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2015
 
                   DỰ THẢO
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2014-2015
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

 
 
 
 

Năm học 2014-2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh (2011-2015), là năm học thứ hai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp  hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, với sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, sự phối hợp của các sở, ngành và đoàn thể trong tỉnh cùng với sự nỗ lực cố gắng của các nhà trường và các cơ sở giáo dục, Ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 29, bước đầu có nhiều kết quả đáng ghi nhận.
I. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ GIÁO DỤC
Toàn tỉnh hiện có 722 trường (giảm 12 trường so với năm học 2013-2014), cụ thể:
Mầm non: Có 267 trường (262 trường công lập, 05 trường tư thục); có 2634 nhóm lớp, có 77.856 trẻ;
Tiểu học: Có 260 trường, 3.791 lớp, 97.655 học sinh;
Tiểu học và THCS: Có 7 trường; có 2.303 học sinh;                    
THCS: Có 144 trường, 2.445 lớp; 75.272 học sinh;
THPT: Có 44 trường (có 39 trường công lập, 03 trường tư thục, 02 trường dân lập; có 01 trường THCS-THPT Dân tộc Nội trú), 1.184 lớp; 46.994 học sinh;
Có 1 trường đại học, 2 trường cao đẳng, 01 trường TCCN tư thục với 8.293 sinh viên;
Có 12 trung tâm DN-HN&GDTX, 1 trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh, có 111 lớp; 3.269 học viên bổ túc THPT; có 262 trung tâm học tập cộng đồng tại 262 xã, phường, thị trấn; Có 20 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
Có 472 trường chuẩn Quốc gia (tỷ lệ 65.37%), trong đó mầm non 152/267 trường (tỷ lệ 50,93%); tiểu học 194/260 trường (tỷ lệ 74,6%); THCS 102/151 trường (tỷ lệ 67,54%); THPT 24/44 trường (tỷ lệ 54,54%);
Có 38 trường đăng ký xây dựng đề án trường trọng điểm (12 trường MN, 13 trường TH, 13 trường THCS).
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.
Ngành đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện các nội dung Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý giáo dục; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành văn bản số 559-TB/TU ngày 15/10/2014 về thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phân cấp quản lý và sắp xếp, bố trí đội ngũ.
Công tác thanh tra được đổi mới, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về công tác thanh tra trong giáo dục, tập trung vào công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng; thực hiện tốt thanh tra chuyên đề các vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm. Công tác tự thanh tra, tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục tiếp tục được coi trọng.
Thanh tra giáo dục đã tiến hành 5 cuộc thanh tra hành chính; 8 cuộc thanh tra chuyên ngành; tổ chức 417 cuộc thanh tra các khoản thu đầu năm, 30 cuộc thanh tra dạy thêm học thêm, 21 cuộc thanh tra phổ biến, giáo dục pháp luật, 19 cuộc thanh tra ở trường THPT về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, 34 cuộc thanh tra thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức,... Hoạt động thanh tra đã góp phần kịp thời xử lý, chấn chỉnh các sai phạm; có tác dụng thiết thực trong việc tăng cường kỷ cương phép nước trong các hoạt động giáo dục và đào tạo của toàn ngành. Các cuộc thanh tra thi được tiến hành độc lập, đúng quy trình, khách quan, đã góp phần duy trì kỷ cương, kỷ luật các kỳ thi. Thực hiện kịp thời việc thẩm định văn bằng, chứng chỉ và giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tồn đọng.
Triển khai kịp thời nội dung Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Có 100% cơ sở giáo dục hoàn thành công tác tự đánh giá theo đúng quy định với cách phù hợp, đảm bảo khách quan, không chạy theo thành tích; có 11/12 phòng GD&ĐT, 20/44 trường THPT được kiểm tra, tư vấn về công tác tự đánh giá. Có 100% trường mầm non sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo; một số trường Tiểu học, THCS, THPT đã sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng (ở thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh). Nhiều đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch tự đánh giá, tiêu biểu là các trường thuộc phòng GD&ĐT: Thạch Hà, Thị xã Hồng Lĩnh; các trường THPT: Trần Phú, Hà Huy Tập.
Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước có nhiều chuyển biến tích cực; toàn Ngành tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Công văn số 5511/BGDĐT-TĐKT của Bộ GD&ĐT về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Các đơn vị kiện toàn và củng cố đội ngũ làm công tác thi đua. Tổ chức nghiêm túc các đợt bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ và nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.
Các đơn vị trong tỉnh tổ chức tốt việc phát hiện, bình chọn và vinh danh các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở; Tại hội nghị điển hình tiên tiến toàn Ngành giai đoạn 2010-2015, có 55 tập thể và 198 cá nhân được vinh danh; Ngành đã giới thiệu 6 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu tỉnh Hà tĩnh lần thứ VI; 5 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
Kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014), toàn tỉnh có 08 nhà giáo vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NGƯT; có 02 nhà giáo được Bộ GD&ĐT tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2014; có 03 cô giáo Mầm non đạt giải toàn quốc nữ giáo viên sáng tạo năm 2014.
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
Toàn Ngành triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, hầu hết các chi bộ, đảng bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt đại hội Đảng cấp cơ sở. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành; công tác phát triển đảng trong trường học tiếp tục được quan tâm, nhất là ở đối tượng HSSV là cán bộ Đoàn có kết quả học tập và rèn luyện tốt.
Các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HSSV tiếp tục được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo các em tham gia, nhất là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Kỷ niệm 100 năm, ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014); 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; 74 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5,... Hoạt động “Nắng sân trường” ở cấp tiểu học được Ngành phối hợp với Tỉnh Đoàn, Đài PTTH tỉnh tiếp tục tổ chức có hiệu quả; phối hợp hiệu qur với Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp cơ sở và tổ chức tốt Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XI năm 2015 song song với cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ”. Công tác giáo dục truyền thống, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được thực hiện tốt với các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức tốt cuộc tìm hiểu di chúc của Bác Hồ, thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động tập thể có ý nghĩa giáo dục cao như tổ chức dâng hương nhân ngày 27/7 tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhận chăm sóc các địa chỉ văn hóa và cách mạng; tổ chức hoạt động về nguồn; diễn đàn, giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử,...; Phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ học đường đồng hành với Văn hóa giao thông"; Các phòng GD&ĐT tổ chức hội thi “Chúng em với an toàn giao thông” cho học sinh cấp THCS; các trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Nguyễn Đình Liễn tổ chức sân chơi trí tuệ “Đường lên đỉnh Olimpia”,...
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, các nhà trường tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm; kết hợp tổ chức sinh hoạt dưới cờ với tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho giáo viên và HSSV. Công tác giáo dục trách nhiệm cộng đồng, ý thức pháp luật, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên và học sinh được chú trọng, toàn tỉnh có 95% HSSV tham gia Bảo hiểm y tế.
2.2. Giáo dục Mầm non.
Kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi được củng cố vững chắc, tại thời điểm cuối năm học, có 260/262 đơn vị cấp xã đạt chuẩn (tỷ lệ 99.23%), 12/12 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn;
Tỷ lệ huy động trẻ là 66,7%, tăng 9.52% so với năm học trước.
Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ là 30,47 %, tăng 7.87%.
Tỷ lệ huy động trẻ mẫu là 98,19%, tăng 2%, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99.89%.
Số trường ăn bán trú đạt 100%, số nhóm, lớp bán trú là 2.553 lớp (tỷ lệ 96,92%), số trẻ bán trú là 75.994 (tỷ lệ 97.61%), trẻ 5 tuổi ăn bán trú đạt 100%.
So với đầu năm học, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 3.86% còn 5,48%; suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 3,14%, còn 6,3 %.
Số bếp ăn đã được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là 371 (tỷ lệ  97.4%); xây mới được 126 phòng học, 25 bếp ăn bán trú, 210 công trình vệ sinh.
Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non theo quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên. Tổ chức nghiêm túc việc đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường mầm non an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; các cơ sở GDMN đã tiến hành đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp nghiêm túc, công bằng.
Để nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ giáo viên mầm non, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ trong các cơ sở GDMN, một số Phòng GD&ĐT đã tổ chức các hoạt động theo chuyên đề phù hợp như: Thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc tổ chức  thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi”; Thành phố hà tĩnh, Thạch hà, Cẩm Xuyên tổ chức thi “Cô tài giỏi, cháu khỏe ngoan”,...
2.3. Giáo dục phổ thông.
a) Giáo dục Tiểu học.
Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên ở khu vực Bắc Trung bộ triển khai ở 100% trường Tiểu học trong tỉnh dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục. Kết thúc năm học, kỹ năng đọc viết của học sinh tốt hơn chương trình cũ; có 20.079 học sinh với tỷ lệ 98,9% đạt các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, trong đó số học sinh đạt các kĩ năng đọc, viết tốt đạt 61%; phương pháp học tập, cách thức tiếp cận vấn đề, khả năng tự học thông qua hệ thống việc làm và tự đánh giá thông qua sản phẩm của mỗi học sinh được được đổi mới một cách rất cơ bản, học sinh tự tin trong học tập, sinh hoạt và kỹ nang giao tiếp. Trong quá trình triển khai, các phòng GD&ĐT đã tổ chức tốt công tác giao ban, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học Tiếng Việt lớp 1.
Nhân rộng Mô hình trường học mới - VNEN tại 12/12 huyện, thành phố, thị xã với 48 trường tiểu học; Hương Khê, Đức Thọ, Thạch Hà là những đơn vị có số lượng trường nhân rộng nhiều. Các trường tiểu học tổ chức dạy học theo đúng tinh thần của VNEN và tổ chức giao ban theo cụm huyện, qua đó đã giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Mô hình trường học mới của Hà Tĩnh đã được Bộ GD&ĐT, Ngân hàng Thế giới, nhiều đoàn tham quan học tập của các tỉnh bạn đánh giá cao về cách tiếp cận, tính thiết thực và hiệu quả.
Triển khai tốt phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” và dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch, vì vậy các tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, phát huy được trí tưởng tượng và sáng tạo của học sinh.
Toàn tỉnh có 100% trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với 94.629 học sinh (tỉ lệ 97%), các tiết  Toán, tiếng Việt được giảm bớt ở buổi 2 mà tăng cường các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”. Để duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo sức khỏe, tăng cường giáo dục kĩ năng sống và có thời gian cho học sinh nghỉ ngơi, vui chơi tại trường góp phần giáo dục toàn diện, toàn cấp học đã thực hiện quyết liệt việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh, có 228 trường tổ chức bán trú (tỉ lệ 85,4%) với 26.553 học sinh (tỉ lệ 27,2%), tăng 15,7% so với năm học trước; Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn là những đơn vị tổ chức tốt bán trú cho học sinh.
Có 263/267 trường dạy học tiếng Anh từ lớp 3, trong đó có 168 trường dạy học 4 tiết/tuần, trường tiểu học Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh được chọn xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy học tiếng Anh. Có 219/267 trường dạy học Tin học với 45163 học sinh (tỷ lệ 46,7%), tăng 7% so với năm học trước.
Thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, các đơn vị tập trung rà soát kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của năm 2014 (đã có 262/262 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, trong đó có 154/262 xã, phường, thị trấn đạt mức độ 2, tỉ lệ 58,8%), từ đó tích cực tham mưu cho UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí đội ngũ đáp ứng yêu cầu, phấn đấu đến tháng 10/2015 sẽ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.
Thực hiện có hiệu quả Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đổi mới cách đánh giá học sinh tiểu học; có 100% cán bộ, giáo viên cấp tiểu học toàn tỉnh được tập huấn, hướng dẫn. Đến cuối năm học, cơ bản giáo viên đã thực hiện đánh giá theo tinh thần đổi mới; có lời nhận xét phù hợp, sát đúng, tạo sự gần gũi, thân thiện với học sinh, dành nhiều lời khen, động viên khích lệ học sinh, có sự tư vấn, hỗ trợ rất rõ ràng giúp học sinh khắc phục những sai sót, tồn tại, hạn chế trong bài làm. Học sinh được tự đánh giá và tham gia đánh giá bạn, được giáo viên chỉ ra cụ thể những ưu điểm, những mặt chưa hoàn thành, được động viên, khuyến khích nên các em hứng thú, tự tin hơn và tiến bộ hơn trong học tập.
Để việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia có tính chiến lược dài lâu, các Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện việc quy hoạch trường đến năm 2020 và những năm tiếp theo; quan tâm đầu tư xây dựng phòng giáo dục thể chất, nhà tập đa năng, bể bơi. Đến nay, 100% trường tiểu học đã hoàn thành quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, có 50 nhà giáo dục thể chất trên 200m2, 11 nhà tập đa năng trên 400m2; 01 bể bơi và 01 sân cỏ nhân tạo đạt chuẩn.
Toàn tỉnh có 61 trường tiểu học đăng kí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học (gồm: 10 trường mức độ 1 sau 5 năm; 14 trường mức độ 2 sau 5 năm; 19 mức độ 1 mới; 18 trường mức độ 2 mới), kết quả có 48 trường  được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (8 trường mức 1 sau 5 năm; 13 trường mức 1 mới; 12 trường mức 2 sau 5 năm; 15 trường mức 2 mới), nâng tổng số trường chuẩn toàn cấp học lên 194/260 trường (tỉ lệ 74,6%), trong đó trường đạt chuẩn mức độ 2 là 110 trường (tỉ lệ 42,3%). Tiêu biểu cho phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia là các đơn vị: Thị xã Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà.
Nhằm tôn vinh và phát huy dân ca ví, giặm một trong các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các trường tiểu học đã thực hiện tốt Kế hoạch số 196/KH-SGDĐT của Sở, mỗi trường thành lập được một câu bộ dân ca ví, giặm đưa vào hoạt động, nhiều Phòng GD&ĐT đã tổ chức thành công Hội thi tiếng hát dân ca, ví, giặm cấp huyện.
Phong trào xây dựng thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, thư viện thân thiện, thư viện xanh trong các trường tiểu học ngày càng được quan tâm và hoạt động có hiệu quả. Nhiều thư viện đã thực sự trở thành những không gian học tập, sinh hoạt bổ ích, lí thú cho giáo viên và học sinh góp phần đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học. Toàn tỉnh có 8 thư viện xuất sắc, 60 thư viện tiên tiến và 5 thư viện đạt chuẩn.
Các trường tiểu học đã thực hiện tốt công tác tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh cuối năm học, toàn cấp học có 53.500 em được khen thưởng (tỉ lệ 54,8%), so với năm học 2013-2014 tăng 3,3%.
Mức độ hoàn thành về phát triển phẩm chất đạt 100%; mức độ hoàn thành về phát triển năng lực đạt 99,5%; kết quả các môn học đều hoàn thành ở tỷ lệ cao.
b) Giáo dục Trung học.
Việc triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học được thực hiện nghiêm túc, bám sát hướng dẫn của Bộ như: tập huấn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn trong trường THCS, THPT qua mạng; xây dựng chủ đề dạy học, đề kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, chấm thi THPT quốc gia, dạy học theo hướng phân hóa đối tượng,...với hàng ngàn lượt cán bộ, giáo viên tham gia.
Trong năm học, các giảng viên giàu kinh nghiệm ở các trường đại học, cao đẳng được mời về bồi dưỡng các chuyên đề chuyên sâu các môn: Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử, Sinh học, Toán học, Vật lí,..
Tăng cường phân cấp cho các trường THCS, THPT trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết; các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo văn bản hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, nhiều đơn vị thực hiện tốt như: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Lê Quý Đôn, Hương Sơn, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Nghèn, Hà Huy Tập…
Việc đánh giá, phân loại cán bộ quản lý và giáo viên theo các chuẩn nghề nghiệp được thực hiện đúng quy trình. Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học, nhiều đơn vị đã triển khai sớm bằng nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn phù hợp. Nhiều trường THPT triển khai việc xây dựng chuyên đề dạy học trong từng môn học, chuyên đề tích hợp liên môn phù hợp và tổ chức thực hiện tốt; các trường THPT thuộc huyện Hương Sơn tổ chức “Hội thảo về đổi mới dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực học sinh”; các trường THPT ở Thạch Hà tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá”; các trường THPT ở Hương Khê, Cẩm Xuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức tốt các đợt thao giảng theo chủ đề.
Việc rà soát, quản lý, nắm bắt tình hình dạy thêm học thêm ở các nhà trường và địa phương được thực hiện nghiêm túc, xử lí kịp thời các trường hợp dạy thêm trái quy định.
Trường THPT Kỳ Anh, THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà) được chọn để đầu tư xây dựng thành đơn vị điển hình về đổi mới dạy học tiếng Anh; thực hiện dạy Chương trình tiếng Anh mới tại 17 trường THCS và 6 trường THPT.
Việc xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn trở thành một tiêu chí đánh giá thi đua các nhà trường và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng thư viện trường học được quan tâm theo hướng hiện đại hóa, có 05 trường THCS được tập đoàn Samsung đầu tư xây dựng thư viện thông minh là Lê Văn Thiêm (Thành phố Hà Tĩnh), Thạch Bằng (Lộc Hà), Nguyễn Tuấn Thiện (Hương Sơn), Tân Hoa (Kỳ Anh) và Xuân An (Nghi Xuân).
Chỉ đạo triển khai dạy và học ngoại ngữ; mở rộng triển khai mô hình trường học mới ở cấp THCS. Sở đã tiến hành hội thảo về triển khai thí điểm mô hình trường học mới cho lãnh đạo các phòng giáo dục, cho CBQL, giáo viên các trường THCS được lựa chọn thí điểm trong năm học 2015-2016 (tại 13 trường).
Nhờ áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý và tổ chức dạy học, chất lượng đánh giá đai trà học sinh THCS và THPT cuối năm tiếp tục được nâng lên, cấp THCS có 53.44% học sinh có học lực khá và giỏi; có 97,825% học sinh có hạnh kiểm tốt, khá; cấp THPT có 66.21% học sinh có học lực khá và giỏi; có 94,21% học sinh có hạnh kiểm tốt, khá.
2.4. Giáo dục Thường xuyên
Các cơ sở giáo dục tiếp tục huy động học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học Bổ túc THPT kết hợp với đào nghề; Toàn tỉnh có 3.678 học viên (tăng 267 em so với năm học trước), số học viên vừa học văn hoá vừa học nghề là 91,6%; một số đơn vị làm tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng sau THCS nên số học viên BTTHPT được giữ vững, điển hình là các trung tâm DN-HN&GDTX: Can lộc, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân.
Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng xã hội học tập, Ban hành quy chế đánh giá các trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh; tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong trung tâm học tập cộng đồng. Các địa phương tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”
Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi tiếp tục được đẩy mạnh, số xã đạt PCGDMNTE5T là 260/262 (tỷ lệ 99.23%). Công tác phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ tiếp tục được củng cố. Kết quả phổ cập GDTH đúng độ tuổi đật cao, số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 99,8%; tỷ lệ trẻ 11 tuổi học hết chương trình tiểu học đạt 96,1%; công tác phổ cập THCS tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ đối tượng 15 đến 18 tuổi có bằng TNTHCS là 94,4%; tỷ lệ học sinh TNTHCS tiếp tục tham gia học THPT, bổ túc THPT và nghề tăng 20 xã so với  năm 2013 về tiêu chí 14.2 trong xây dựng nông thôn mới. Một số đơn vị đã kịp thời xử lý số liệu PCGD-XMC trên phần mềm trực tuyến như Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc. Ngành đã có nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí giáo dục (số 5 và 14) trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 92/230 xã đạt tiêu chí số 5; có 230/230 xã đạt tiêu chí số 14.1 và 226/230 xã đạt tiêu chí 14.2.
Công tác bồi dưỡng thường xuyên tiếp tục được quan tâm, đã có 72 lớp cho 3.536 lượt cán bộ, giáo viên tham gia (Mầm non: 60; Tiểu học: 676; THCS: 1380; THPT&GDTX: 1420); có 136 giáo viên THPT được bồi dưỡng lại; 9 lớp bồi dưỡng cho 370 cán bộ QLGD các cấp (3 lớp cho 120 CBQL mầm non; 4 lớp cho 150 CBQL tiểu học, 01 lớp cho 22 CBQL THCS, 01 cho 78 CBQL THPT).
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020”, đã tổ chức bồi dưỡng trong nước cho 120 giáo viên tiếng Anh THPT theo chuẩn C1 và 273 giáo viên tiếng Anh TH, THCS theo chuẩn B2. Cử 01 giáo viên thuộc đơn vị điển hình đổi mới về dạy học tiếng Anh cấp TH đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Singapore.
Đầu tư xây dựng 3 đơn vị điển hình về đổi mới dạy học tiếng Anh tại 3 cấp học (TH Bắc Hà, THCS Phan Huy Chú, THPT Kỳ Anh). Thí điểm dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới: Năm học 2014-2015 toàn tỉnh có 17 trường THCS và 6 trường THPT dạy học theo Chương trình trình thí điểm tiếng Anh.
Công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm được tiếp tục đẩy mạnh trong các cơ sở giáo dục. Toàn ngành có 833 SKKN, hội đồng khoa học Ngành đã duyệt 527 (63,3%), có 32 đề tài đề xuất hội đồng khoa học cấp tỉnh duyệt; hiện nay Ngành đang triển khai nghiên cứu 01 đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2015 và đề xuất 01 đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2016. Thời gian qua, có 52 đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao đã đăng tải lên Website để toàn ngành nghiên cứu, trao đổi và ứng dụng.
Có thêm 5 Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập mới, nâng tổng số lên 20 trung tâm (có 16 trung tâm tư thục và 04 trung tâm công lập). Các trung tâm ngoại ngữ, tin học đã chú trọng đầu tư cở sở vật chất, đội ngũ giáo viên; nhiều trung tâm đã mời giáo nước ngoài có trình độ đại học và có chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế tham gia trực tiếp đứng lớp giảng dạy để nâng cao kỹ năng nghe, nói cho học viên (như các trung tâm: Ngoại ngữ quốc tế-Newspace, Smartlearns, AMA Hà Tĩnh, New Vision,..).
2.5. Giáo dục Chuyên nghiệp.
Các trường chuyên nghiệp tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nâng cấp cơ sở vật chất với 30 phòng giảng đường, phòng học Tin, phòng học Ngoại ngữ đạt chuẩn, xây dựng thư viện với hơn 8.000 đầu sách, nhà đa chức năng 700m2 đầy đủ thiết bị và khu ký túc xá có 130 phòng đảm bảo đủ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên.
Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du đang triển khai nhiều hoạt động, hoàn thiện hồ sơ mở thêm 3 mã ngành TCCN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các nhóm ngành nhạc cụ dân tộc, hát dân ca.
Hoạt động của các trung tâm tư vấn du học trên địa bàn đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Ngành đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 06/8/2014 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo bằng hình thức liên kết, liên thông trên địa bàn.
Các trường trung học phổ thông triển khai thí điểm dạy học theo mô hình THPT-trung cấp nghề, bước đầu có kết quả tốt, toàn tỉnh hiện có hơn 1.100 học sinh ở 11 trường vừa học THPT vừa học nghề.
Công tác hợp tác đào tạo quốc tế ngày càng phát triển, hiện đang có gần 1.400 sinh viên của nước bạn Lào và Thái Lan theo học tiếng Việt và học nghề tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn.
Trường Đại học Hà Tĩnh, trường Cao đẳng Y tế tổ chức các chương trình “Mùa hè  tình nguyện” và “Giọt máu hồng nhân đạo” được các em HSSV hưởng ứng đông đảo, nhiệt tình.
3. Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá.
Công tác thi, kiểm tra, đánh giá được đổi mới, tập trung theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cách dạy, cách ra đề, cách chấm tự luận đã được tổ chức có quy mô lớn; có hàng ngàn cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng để thực hiện đổi mới cách đánh giá học sinh; cách tổ chức ôn thi, chấm thi.
Tổ chức thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; Ngành đã phối hợp Đài truyền hình tỉnh tổ chức Diễn đàn “Gặp gỡ và đối thoại” để tuyên truyền về kỳ thi; các trường THPT, các Trung tâm, các trường dạy nghề có hệ giáo dục thường xuyên quan tâm làm tốt công tác hướng dẫn, tư vấn cho cả học sinh và phụ huynh về những nội dung mới của kỳ thi. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, phối hợp nhịp nhàng cho nên kỳ thi đã diễn ra an toàn, đạt kết quả cao; hệ THPT có tỷ lệ đậu tốt nghiệp là 97.81%, hệ GDTX là 88.26%; tính chung cả 2 hệ là 97.2%. Tổng số học sinh có điểm xét tuyển đại học trên 26 điểm là 109 em, trong đó 67 em đạt trên 27 điểm, các trường THPT có nhiều học sinh điểm cao là: THPT Chuyên Hà Tĩnh có 31 em; Nguyễn Thị Minh Khai có 15 em; Lý Tự Trọng có 7 em; Hương Khê có 6 em. 
Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Hà Tĩnh có 76 em dự thi, kết quả có 69 em đoạt giải, chiếm tỷ lệ 90,8%, tăng 16 giải (tăng 4 giải nhất, 8 giải nhì, 4 giải ba), đặc biệt, em Nguyễn Thị Việt Hà, học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh  đã xuất sắc dành Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic toán Quốc tế năm 2015 (IMO - 56) tổ chức tại Thái Lan.
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cho học sinh trung học cấp tỉnh có 114 dự án dự thi, đã có 70 dự án đạt giải với 06 giải Nhất (tỉ lệ 5,26%); 15 Nhì (tỉ lệ 13,15%); 23 Ba (tỉ lệ 20,17%); 26 giải KK (tỉ lệ 22,8%); Dự thi cấp quốc gia, Hà Tĩnh có 02 dự án đoạt giải (01 giải Nhì, 01 giải Ba);
Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh có 310 thí sinh dự thi, có 190 em đạt giải (tỉ lệ 61%). Cuộc thi cấp quốc gia có 30 em tham gia, 22 em đoạt giải, tỉ lệ  73,3%, trong đó có 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 07 giải Ba và 10 giải KK;
Tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” cho học sinh tiểu học, Trường Tiểu học Kỳ Xuân - Kỳ Anh được Bộ GD&ĐT trao giải đơn vị có số tranh dự thi cao nhất tỉnh với 10 suất học bổng, tổng trị giá 5 triệu đồng; 1 học sinh của trường tiểu học Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích cuộc thi vẽ về chủ đề ATGT “Chiếc ô tô mơ ước” do Bộ GD&ĐT phát động.
Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn giành cho học sinh trung học; thi dạy học theo chủ đề tích hợp; thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” cấp tỉnh đã được đông đảo học sinh tham gia và nhiều bài thi khá tốt; có 03 em đạt giải toàn quốc (em Nguyễn Phạm Hà Trang - THPT Vũ Quang đạt giải Ba; các em Nguyễn Thúy Hằng - THPT Hà Huy Tập, Nguyễn Thu Thảo - THCS Hoa Liên, Nghi Xuân đạt giải khuyến khích).
Các cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức nghiêm túc; toàn tỉnh có 3.846 em dự thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9,10,11,12; có 2.251 em đạt giải, tỷ lệ đạt 59%, trong đó có 220 em giải Nhất, 504 em giải Nhì, 700 em giải Ba, 899 em giải KK.
Kết quả các cuộc thi học sinh giỏi tỉnh GDTX có 185 em dự thi, đạt 69 giải (tỉ lệ 37,3%). Thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh có 28 em tham gia có 16 em đạt giải; cấp Quốc gia có 5 em tham gia trong đó có 4 em đạt giải (1giải nhì,1giải ba, 2 giải KK),
Đổi mới công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT; việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016 được tổ chức nghiêm túc bằng xét tuyển, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.
4. Công tác tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành là 24.363 người; trong đó, cán bộ quản lý 1.869 người (MN 743, TH 596, THCS 356, THPT 118, Sở và PGD 56); giáo viên 18.820 người (MN 4.854, TH 5610, THCS 5372, THPT 2984), nhân viên 3.674 người (MN 1914, TH 813, THCS 712, THPT 207, Sở và PGD 28). Về trình độ đào tạo, tỷ lệ cán bộ, giáo viên trên chuẩn: CBQL 95,74%; giáo viên Mầm non 80%, Tiểu học 88,16%; THCS 76,65%; THPT 13,92%.
Kỷ cương, kỷ luật trong ngành tiếp tục được tăng cường, nề nếp quản được đảm bảo ngày càng nghiêm túc, chế độ, chính sách cho nhà giáo luôn được đảm bảo; Ngành đã hoàn thành rà soát, bổ sung và công khai quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2015-2020.
Ngành đã tham mưu để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chương trình hành động số 1103-CTr/TU ngày 16/01/2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 về việc thành lập ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo; các đơn vị đều ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo cấp huyện về đổi mới giáo dục và đào tạo.
Tổ chức thi khảo sát chất lượng cho 612 cán bộ quản lý mầm non, đạt yêu cầu 553 người, tỷ lệ 90,1%; không đạt 59 người, tỷ lệ 9,9%; khảo sát chất lượng cán bộ quản lý THPT, đạt yêu cầu 70 người, tỷ lệ 89,2%; không đạt 8 người, tỷ lệ 10,8%; khảo sát giáo viên THPT, đạt yêu cầu 1.961, tỷ lệ 92,3%, không đạt phần thi chung 164 người, tỷ lệ 7,87%; không đạt phần chuyên môn 147 người, tỷ lệ 7,05%. Các cuộc khảo sát đã có tác dụng thúc đẩy cán bộ, giáo viên phải thường xuyên trau dồi chuyên môn, nắm bắt các văn bản chỉ đạo của ngành  
Tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ quản lý cho các trường THPT, có 57 người đăng ký dự thi chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; đã bổ nhiệm 31 người, trong đó bổ nhiệm lần đầu 17 người. Mô hình thi tuyển cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc được dư luận trong và ngoài ngành đánh giá cao, được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nhân rộng cho bậc học khác.
5. Công tác kế hoạch, tài chính; tăng cường CSVC và ứng dụng CNTT.
Tiến độ thực hiện quy hoạch lại hệ thống trường mầm non và phổ thông đúng lộ trình; tiếp tục chỉ đạo rà soát để điều chỉnh phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chú trọng quy hoạch điểm trường hợp lý.
Kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo ngày càng tăng; đã bố trí ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng trường học, mua sắm thiết bị cho giáo dục mầm non, thiết bị dạy và học ngoại ngữ, thực hiện các chính sách đặc thù của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để củng cố kết quả phổ cập giáo dục và thực hiện các Đề án phát triển giáo dục.
Ngoài chính sách của Nhà nước, tỉnh đã ban hành hành một số chính sách riêng cho ngành giáo dục và đào tạo. Chế độ, chính sách của nhà giáo, học sinh, sinh viên được thực hiện đầy đủ và kịp thời.
Công tác thu trong trường học được chấn chỉnh, thực hiện theo đúng quy trình và có sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp và của xã hội.
Cơ sở vật chất trường học được rà soát và bổ sung kịp thời; Hoàn thiện việc lập nội dung, danh mục cần đầu tư xây dựng giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020 của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 và Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất; Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch đầu tư công trung hạn của ngành giáo dục gắn với việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học; thực hiện các Tiêu chí về giáo dục trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và trong dạy học tiếp tục được đẩy mạnh một bước. Có 100% trường học sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS. Triển  khai diễn đàn “Trường học kết nối” cấp trung học có kết quả tốt. Hiện nay, Hà Tĩnh đang điều tra thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin để xây dựng mô hình trường học thông minh (đang triển khai ở 20 trường TH, THCS, THPT).
6. Đánh giá chung
6.1. Những kết quả nổi bật
Trong năm học 2014-2015, Giáo dục Hà Tĩnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, nhà nước và của Bộ GD&ĐT; ngày 05/9/2014, Đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước về thăm và dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ; ngày 17/6/2015 PGS.TS.NGƯT. Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT về dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2010-2015; Ngày 19/6/2015, TS. Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Vụ Công tác HSSV về dự Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2015”.
Công tác chỉ đạo của các cấp quản lý từ tỉnh đến địa phương có tính đồng bộ, thống nhất và tính phối hợp cao, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của năm học 2014-2015 ở các cấp học, ngành học đã được chỉ đạo thực hiện thắng lợi.
Công tác quản lý giáo dục tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ, quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục được tăng cường, đổi mới và có cách làm phù hợp.
Việc đổi mới hình thức đánh giá đối với học sinh tiểu học được chỉ đạo tổ chức thực hiện có nhiều sáng tạo, hiệu quả cao; công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá giá kết quả giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các trường phổ thông được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt ở các nhà trường.
Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được duy trì với nề nếp và chất lượng tốt, đã trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Các cơ sở giáo dục tổ chức tốt việc bình xét, vinh danh các điển hình tiên tiến. Hội nghị điển hình tiên tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2010-2015 đã được tổ chức tốt, trang trọng, có ý nghĩa động viên, khích lệ phong trào chung.
Các mô hình trường học mới, phương pháp dạy học tích cực đã khẳng định được ưu thế, bước đầu có những thành công, đang tiếp tục được nhân rộng, việc này có ý nghĩa đón đầu thực nghiệm các vấn đề mới của chương trình giáo dục phổ thông.
Công bằng xã hội trong giáo dục được đảm bảo, các chính sách cho học sinh và giáo viên vùng khó khăn được thực hiện tốt và có kiểm tra, kiểm soát.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đã được chuẩn bị chu đáo, được tổ chức tốt, đạt kết quả cao theo đúng tinh thần đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả.
Công tác huy động trẻ có chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ tăng gần 8% so với năm học trước; tỷ lệ trẻ 3 đến dưới 6 tuổi được học mẫu giáo đạt 98,19%, tăng 2%. Một số doanh nghiệp đầu tư kinh phí lớn xây dựng trường mầm non tư thục góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ, tiêu biểu như Trường Mầm non Trí Đức -Thành phố Hà Tĩnh với vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng; dự án trường mầm non Nguyễn Du - Hồng Lĩnh đang xây dựng với vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng, đây là tín hiệu đáng mừng, giúp giảm áp lực trẻ đông, nhất là ở khu vực thành thị.
Học sinh Hà Tĩnh tiếp tục để lại dấu ấn tại các cuộc thi quốc tế, em Nguyễn Thị Việt Hà, học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xuất sắc đoạt huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2015 (IMO-56) tổ chức tại Thái Lan.
Với sự nỗ lực của toàn Ngành, Giáo dục Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt 18/18 tiêu chí thi đua trong năm học 2014-2015 của Bộ GD&ĐT, trong đó có 13/18 tiêu chí xuất sắc (Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục quốc phòng - an ninh; Giáo dục dân tộc; Công tác HSSV, ngoại khóa, y tế trường học; Ứng dụng công nghệ thông tin; Thanh tra giáo dục, Công tác tổ chức cán bộ; Phát triển đội ngũ nhà giáo; Công tác pháp chế; Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Thực hiện các phong trào, các cuộc vận động) tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua của cả nước, được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc.
6.2. Hạn chế, khuyết điểm
1. Công tác quản lý trường học đã đổi mới song chuyển biến còn chậm. Công tác cải cách hành chính ở các cơ sở giáo dục và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế.
2. Cơ cấu đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập (thừa thiếu cục bộ) và không đồng bộ, năng lực thực tế chưa tương xứng với trình độ bằng cấp; thiếu giáo viên văn hóa ở tiểu học trong khi thừa nhiều giáo viên ở cấp THCS và THPT, gây khó khăn cho công tác phổ cập cũng như bố trí đội ngũ.
3. Do nguồn vốn đầu tư có hạn nên một số trường THCS sau sáp nhập vẫn học ở nhiều điểm trường; tình trạng thu nhiều khoản, mức thu cao vẫn còn xảy ra; chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú Tiểu học và THCS chưa được thực hiện.
4. Việc thực hiện thông tư 96/2008/TT-BTC về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các trung tâm học tập cộng đồng và thông tư 40/2010/TT-BGDĐT về điều động biệt phái giáo viên về công tác tại các trung tâm học tập cộng đồng mới chỉ thực hiện được ở một số ít địa phương, cho nên chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng còn nhiều hạn chế.
5. Công tác huy động số học sinh tốt nghiệp THCS vào học bổ túc kết hợp học nghề chưa tốt, nhiều trung tâm DN-HN-GDTX chưa tích cực, chưa chủ động tuyển sinh theo mô hình THPT-TCN mặc dù có nhu cầu của học sinh.
6. Hiện tượng dạy thêm trái quy định ngoài nhà trường mặc dù đã được chấn chỉnh với nhiều giải pháp quyết liệt nhưng vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Việc thu tiền học buổi 2 ở một số trường tiểu học; thu tiền các khoản đầu năm học của các nhà trường còn thiếu căn cứ, áp đặt, chưa công khai, minh bạch trong thu chi, dẫn đến bức xúc trong một bộ phận phụ huynh và dư luận xã hội.
7. Chỉ số hài lòng của người dân (chỉ số PAPI) về dịch vụ giáo dục công của năm 2014 vẫn chưa cao do sỹ số học sinh tiểu học/lớp còn cao, nhất là các trường ở vùng thành thị, nguyên nhân chính là do hiện tượng học sinh trái tuyến chưa được giải quyết triệt để.
8. Mục tiêu 100% trường học có đủ công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh trong năm 2015 khó có thể hoàn thành (đến nay mới đạt 89,13%); các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong trường học chưa được quản lý, vận hành tốt, dẫn đến hiệu quả thấp, gây ô nhiễm mô trường, chưa đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường của cán bộ, giáo viên và học sinh vẫn còn nhiều hạn chế.
9. Việc bồi dưỡng chuyên môn sâu và bồi dưỡng năng lực, phương pháp giảng dạy cho giáo viên trực tiếp đứng lớp chưa được thường xuyên, chưa có tính kế hoạch.
10. Ý thức chấp hành luật pháp, tuân thủ luật giao thông trong giáo viên, HSSV vẫn chưa cao mặc dù Ngành đã có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015-2016
1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho HSSV gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.
2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các sở ngành và địa phương trong quản lý giáo dục và đào tạo. Tăng cường vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường gắn với tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình của các nhà trường.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện kỷ cương hành chính trong toàn ngành.
4. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường; phòng, cụm phòng (trực tiếp và trên Internet).
5. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng, thanh tra việc thực hiện công vụ của công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục tự đánh giá chất lượng một cách nghiêm túc, thực chất.
6. Các nhà trường chủ động và tăng cường tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, đưa lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sư phạm thành một chủ đề lớn của năm học. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1537 của Bộ GD&ĐT, xây dựng kỷ cương, văn hóa nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV.
7. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, cấp học. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
8. Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.
9. Triển khai thực hiện Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế, tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm ở các cấp quản lý giáo dục và các nhà trường. Tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở và các phòng GD&Đt theo thông tư liên tịch số 11/2015/BGDĐT-BNV.
10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, trong quản lý giáo dục và trong bồi dưỡng đội ngũ.
11. Tập trung rà soát và triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 20/2012 của HĐND tỉnh đã đề ra, cụ thể:
- Tăng cường cơ sở vật chất trường học gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn với việc thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới;
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội phát triển giáo dục, nhất là phát triển mạng lưới giáo dục mầm non.
- Hoàn thành kế hoạch công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 trong năm 2015./.
 
Nơi nhận:                                                                                   
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;                                   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các phó giám đốc;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục;                                   
- Đăng trên Cổng TTĐT của Ngành;
- Lưu: VT, VP.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Hôm nayHôm nay : 122

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15154

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 750493