QUY CHẾ ĐIỀU CHUYỂN CC, VC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG KHÊ - HÀ TĨNH

Thứ bảy - 23/04/2016 09:38
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ
 
Số 07/2014/ QĐ- UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                        Hương Khê, ngày 29  tháng 8 năm 2014
 
QUYÊT ĐỊNH
Ban hành Quy chế  điều chuyển công chức, viên chức các trường
Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Hương Khê
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bảnQPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/ NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng và quản lí viên chức; Nghị định số 61/ 2006/ NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về ban hành chính sách đối với nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/ 2006/ NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyêt định số 44/2013/ QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế  và cán bộ, công chức, viên chức;
Sau khi xem xét văn bản số 240/ T Đ-TP ngày 29/8/2014 báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp;
Theo đề nghị của Trưởng các phòng : Giáo dục - đào tạo; Nội vụ.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hanh kèm theo Quyết định này Quy chế điều chuyển công chức:, viên
chức các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hương Khê.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1195/20l2/QD-UBND ngdy 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân huyện về việc
ban hành Quy chế điều chuyển công chức, viên chức các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hương Khê;
Chánh Văn phòng UDND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Giáo dục và đào tạo, Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 1iên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 2;
- Các phòng: GD-ĐT-, Nội vụ, Tư pháp;
-TT huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chir tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã, Thị Trấn
- Hiệu trưởng các trườngMN,TH,THCS;
- Lưu: VT/UBND.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
Đinh Hữu Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
Điều chuyển công chức, viên chức các trường Tiểu học,
 THCS trên địa bàn huyện Hương Khê
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 /2014/QĐ-UBND,
 ngày 29/ 8 /2014 của UBND huyện )

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 Quy chế này quy định việc điều chuyển công chức, viên chức tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hương Khê.
Điều 2. Xác định vùng điều chuyển
1. Vùng 1: Là vùng cách Trung tâm huyện Hương Khê dưới 20 km, bao gồm trường học thuộc địa bàn các xã, thị: Thị Trấn, Phú Phong, Hương Trà, Gia Phổ, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang.
2. Vùng 2: Là vùng cách Trung tâm huyện trên 20 km, bao gồm trường học thuộc địa bàn các xã: Hương Trạch, Hương Liên, Hương Lâm, Hòa Hải, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ.
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 3. Nguyên tắc điều chuyển
1. Căn cứ kế hoạch phát triển trường, lớp, số lượng học sinh, chỉ tiêu biên chế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, các hướng dẫn về cơ cấu, chất lượng đội ngũ giáo viên của Sở Giáo dục- Đào tạo trong từng năm học và Điều lệ nhà trường đối với từng cấp học.
2. Việc điều chuyển phải căn cứ vào nhu cầu giáo viên đối với từng bộ môn và phải đúng đối tượng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng trong từng đơn vị và toàn ngành; thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này.
3. Việc điều chuyển công chức, viên chức giữa các trường trong cùng một vùng thực hiện theo nhu cầu của ngành trên cơ sở ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Đối với công chức, viên chức công tác tại các trường thuộc vùng 2, đã hoàn thành thời hạn công tác theo quy định, nếu muốn tiếp tục ở lại công tác thì báo cáo Phòng Giáo dục- Đào tạo trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét .
4. Đối với công chức, viên chức ngoại huyện không có nguyện vọng ở Hương Khê lâu dài, sau khi hoàn thành thời hạn công tác theo quy định thì được Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị cho chuyển công tác theo quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về điều chuyển đối với cán bộ, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
5. Những công chức, viên chức mới được tuyển dụng thực hiện điều chuyển đến vùng 2 trước.
6. Đối với công chức, viên chức trong thời gian thực hiện Quyết định điều chuyển, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả công tác thấp, vi phạm kỷ luật thì thời hạn thi hành kỷ luật không được tính vào thời gian hoàn thành điều chuyển theo quy định.
Điều 4. Điều kiện xét điều chuyển
1. Căn cứ vào tổng số điểm theo cách tính điểm ở Điều 8.
2. Căn cứ vào thời gian giữa các lượt điều chuyển.
Điều 5. Những đối tượng không thực hiện việc điều chuyển
1. Con Liệt sỹ, con thương binh nặng, bệnh binh nặng.
2. Bản thân là thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh, bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 41% trở lên; bản thân hoặc vơ, chồng, con mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, ban hành kèm theo Thông tư 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
3. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp công chức, viên chức nam phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cũng được áp dụng như công chức, viên chức nữ quy định tại khoản này.
4. Có vợ hoặc chồng trong lực lượng vũ trang công tác biên giới, hải đảo; Trong ngành giáo dục đang công tác tại vùng 2.
(Trừ trường hợp có nguyện vọng chính đáng).
Điều 6. Thời hạn điều chuyển
1. Thời hạn điều chuyển công chức, viên chức đến công tác tại vùng 2 mỗi lượt là 3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam.
2. Thời gian giữa các lượt luân chuyển tối thiểu là 3 năm.
3. Đối với cán bộ quản lý thời hạn điều chuyển căn cứ Điều 1ệ trường học của từng cấp học.
Điều 7. Điều kiện xét hoàn thành nhiệm vụ tại vùng 2 trước thời hạn
1. Đối với công chức, viên chức đạt danh hiệu giáo viên giỏi Quốc gia, Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Giáo dục - Đào tạo và cấp tương đương, mỗi lần được xét hoàn thành nhiệm vụ tại vùng 2 trước thời hạn 02 năm.
2. Đối với công chức, viên chức đạt danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của cấp tỉnh, mỗi lần được xét hoàn thành nhiệm vụ tại vùng 2 trước thời hạn 01 năm.
Trường hợp trong năm học đạt nhiều danh hiệu thì tính ưu tiên đối với 1 danh hiệu cao nhất; chỉ tính các danh hiệu đạt được trong vòng 05 năm kể từ ngày có quyết định công nhận, khen thưởng.
Điều 8. Phương pháp tính điểm
1. Đối với công chức, viên chức đã từng công tác tại vùng 2 thuộc địa bàn huyện Hương Khê (kể cả bản Phú Lâm thuộc xã Phú Gia) và 5 xã: Hương Thọ, Hương Minh, Hương Điền, Hương Đại, Vũ Quang thuộc địa bàn huyện Vũ Quang mỗi năm công tác được tính 10 điểm.
2. Đối với công chức, viên chức đã từng công tác tại các trường thuộc các xã thuộc vùng 2 theo Quyết định 1612/2007-QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND huyện ban hành Quy định tạm thời về công tác thuyên chuyển, luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện Hương Khê, bao gồm: Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang, Hương Bình, Phúc Trạch (kể cả vùng Trại Nại thuộc xã Lộc Yên) từ tháng 6 năm 2011 trở về trước, mỗi năm công tác được tính 05 điểm.
3. Đối với công chức, viên chức đã từng công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, mỗi năm công tác được tính 20 điểm.
4. Điểm xét điều chuyển công chức, viên chức là tổng điểm theo thứ tự từ thấp đến cao (theo nhóm môn).
Điều 9. Quy trình thực hiện
1. Công chức, viên chức kê khai chính xác, trung thực tổng số điểm; Hiệu trưởng chủ trì họp hội đồng nhà trường công bố số điểm của từng cá nhân và tổng hợp danh sách báo cáo UBND huyện (qua Phòng Giáo dục- Đào tạo).
2. Hàng năm, Phòng Giáo dục- Đào tạo chủ trì, tổ chức rà soát hệ thống trường, lớp, số lượng học sinh, đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành, phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức họp, xét danh sách điều chuyển và báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.
Điều 10. Thời gian thực hiện
1. Các trường Tiểu học, THCS triển khai việc kê khai, tổng hợp danh sách công chức, viên chức của đơn vị mình nộp hồ sơ về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục- Đào tạo) trước ngày 30 tháng 5 hàng năm.
2. Phòng Giáo dục- Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn thành việc xét điều chuyển công chức, viên chức báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.
3. Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt danh sách và ban hành Quyết định điều chuyển công chức, viên chức trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 11. Điều khoản thi hành
Trưởng các phòng: Giáo dục- Đào tạo, Nội vụ, Hiệu trưởng các trường, Tiểu học, Trung học cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này.
          Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục- Đào) để xem xét, quyết định./.
 
                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                          CHỦ TỊCH
 
                                                                            
                                                                         
                                                                      Đinh Hữu Tân
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
 

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN - NĂM 20.....
 
Họ và tên: ...........................................................................................
Năm sinh: ...........................................................................................
Chức vụ:  .............................................................................................
Đơn vị: ...............................................................................................
Quê quán: ..........................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .................................................................................

TT Thời gian Đơn vị công tác Số năm công tác tại trường Số điểm Thành tích đạt được Ghi chú
Từ năm Đến năm
1 2 3 4 5 6 7 8
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

Tổng điểm: ................................................................................................
Số năm ở vùng 2: .......................................................................................
Ý kiến đề xuất:  ...............................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                          ............................ , ngày   tháng 4 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                       NGƯỜI KHAI
                                                                                                         (Ký, họ tên)
 
 
 
* Lưu ý: Cột 2,3: Ghi theo thứ tự thời gian tính từ lúc vào ngành; theo Sổ bảo hiểm xã hội; Các thông tin ở bản này phải khớp với CSDL PMIS của cá nhân; Cột 5: Số năm công tại ở từng trường (Nếu công tác trên 6 tháng tính quy tròn 1 năm. Công tác dưới 6 tháng không được tính); Cột 6: Số điểm được tính từng vùng theo Quy chế của ngành đã hướng dẫn; Cột 7: Là những thành tích để xét các đối tượng theo khoản 1 và khoản 2 thuộc Điều 7 của Quy chế; Ý kiến đề xuất: + Ghi chế độ ưu tiên như điều 5 của qui chế và hoàn cảnh đặc biệt khác; + Nguyện vọng điều chuyển về trường nào.
 

Tác giả bài viết: Dương Văn Thuần

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Hôm nayHôm nay : 121

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15153

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 750492