Phòng GD-ĐT Hương Khê: BC Tổng kết năm học 2014-2015 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

Chủ nhật - 30/08/2015 16:24
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số:        /BC-PGDĐT
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hương Khê, ngày       tháng 8 năm 2015
 
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2014-2015
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
             
 
Năm học 2014-2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, là năm thứ hai tổ chức thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực cố gắng của các nhà trường và các cơ sở giáo dục cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ban Thường vụ Huyện ủy, của chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các bậc cha mẹ học sinh, Giáo dục Hương Khê đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận.
I. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ GIÁO DỤC
            Toàn huyện có 64 cơ sở giáo dục (giảm 08 trường so với năm học 2013-2014) với 858 lớp, 25182 học sinh, học viên, cụ thể:
- Mầm non: 23 trường (trong đó có 1 trường tư thục), số nhóm lớp: 225 (tư thục: 08). Tổng số trẻ trong các trường mầm non: 6646. Trong đó Mẫu giáo 5162, Nhà trẻ: 1484, riêng 5 tuổi: 1834 trẻ.
- Tiểu học: 23 trường với 335 lớp, 8168 học sinh;
- Trung học cơ sở (THCS): 13 trường với 191 lớp, 6275 học sinh.
- Trung học phổ thông (THPT) và THCS&THPT DTNT Hà Tĩnh: Có 04 trường, 104 lớp (Hàm Nghi: 33, Hương Khê: 44, Phúc Trạch: 19, THCS&THPT DTNT Hà Tĩnh: 08), 3990 học sinh (Hàm Nghi: 1329, Hương Khê: 1733, Phúc Trạch: 713, THCS&THPT DTNT Hà Tĩnh: 215).
- Trung tâm Dạy nghề- Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên (TTDN-HN&GDTX): Có 05 lớp, với 131 học viên;
Trong số 63 trường mầm non và phổ thông, có 31 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 49,2%). Chỉ đạo 03 trường xây dựng đề án trường trọng điểm cấp huyện (01 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS).
 
 
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
1.     Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục
Trong năm học, Ngành đã tích cực tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện chủ trương, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn như: Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch hệ thống trường lớp theo Đề án của tỉnh và huyện; kiểm tra, quản lý việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT và Quyết định 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh; tuyển dụng, hợp đồng giáo viên cho các trường mầm non theo Văn bản 3715/UBND-NC ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh.
Mầm non: Ổn định đội ngũ, tuyển dụng đủ GV theo tỉ lệ, trong năm học đã đề bạt 01 hiệu trưởng, 03 phó hiệu trưởng. tuyển dụng 09 giáo viên, hợp đồng 02 giáo viên cho các trường mầm non. Chỉ đạo các trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Tiểu học: Chỉ đạo các trường sáp nhập điểm lẻ về điểm chính đúng lộ trình (Hòa Hải, Lộc Yên, Phú Gia, Phương Mỹ, Hà Linh). Làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 (100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1) và xét hoàn thành chương trình tiểu học cho HS lớp 5. Tham mưu UBND huyện bổ nhiệm 2 hiệu trưởng, điều động CBQL, GV thực hiện việc quản lí, dạy học tại Trường Tiểu học Hương Bình cho học sinh Hương Bình nhập học muộn. Làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo các trường tiểu học đi vào nề nếp; tổ chức kiểm tra hành chính đủ chỉ tiêu đề ra, kiểm tra chuyên đề 100% trường với các nội dung: rà soát học sinh yếu, kiểm tra dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD, dạy học VNEN, Bàn tay nặn bột; công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn và phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
Trung học cơ sở: Hoàn thành sáp nhập 06 trường THCS, kịp thời khắc phục những khó khăn của việc nhập trường, đảm bảo việc dạy và học bình thường; tăng cường cán bộ quản lý và giáo viên cho THCS Hòa Hải, Phúc Đồng; ổn định hoạt động giáo dục, hoàn thành chương trình năm học cho học sinh Hương Bình đi học muộn theo đúng kế hoạch, xét tốt nghiệp THCS và đề xuất xét tuyển vào THPT cho 43 học sinh khối 9 là học sinh xã Hương Bình. Thực hiện phân công nhiệm vụ với Ban giám hiệu; phân công lao động đối với giáo viên trên tinh thần thực hiện định mức 19 tiết/tuần. Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng; tăng cường hoạt động đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá; tổ chức tốt các cuộc thi; quản lý có hiệu quả việc dạy và học thêm; cũng cố vững chắc Phổ cập giáo dục THCS.
Công tác thanh tra tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về công tác thanh tra trong giáo dục, tập trung vào thanh tra chuyên ngành, thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng; thực hiện tốt thanh tra chuyên đề và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Công tác tự thanh tra, tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục tiếp tục được coi trọng. Trong năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thanh tra hành chính 16/59 đơn vị (27,2%), trong đó: Mầm non: 07/23 (30,4%), tiểu học: 05/23 (21,7%), THCS: 4/13 (30,8%); thanh tra, kiểm tra chuyên để 59/59 trường mầm non, tiểu học, THCS. Kết hợp kiểm tra chuyên môn với việc kiểm tra thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Ngành phát động; kết hợp kiểm tra với tư vấn các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng giáo viên, học sinh, xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục,... Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục, tạo tính tự chủ cho Ban giám hiệu, các tổ chức trong nhà trường. Tham mưu các cấp có thẩm quyền tổ chức thanh tra, xác minh 09 sự vụ, sự việc có đơn thư phản ánh.
Triển khai kịp thời nội dung Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; có 100% cơ sở giáo dục hoàn thành công tác tự đánh giá theo đúng quy định với cách làm phù hợp, đảm bảo khách quan, không chạy theo thành tích; các đơn vị tự đánh giá mức độ đạt được theo các tiêu chuẩn, tiêu chí. Đến ngày 30/5/2015, 58/59 trường hoàn thành công tác tự đánh giá (mầm non: 23, tiểu học: 22, THCS: 13); 23/23 trường mầm non sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước có nhiều nổi bật; toàn Ngành tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Công văn số 5511/BGDĐT-TĐKT của Bộ GD&ĐT về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”; thực hiện kiện toàn và củng cố đội ngũ làm công tác thi đua; Tổ chức nghiêm túc các đợt bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ và nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức tốt việc phát hiện, bình chọn và vinh danh các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở; Tại hội nghị điển hình tiên tiến toàn Ngành giai đoạn 2010-2015, có 03 tập thể và 114 cá nhân được vinh danh. Có 06 cá nhân được vinh danh điển hình tiên tiến cấp tỉnh.
Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy học và quản lý cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc gửi nhận văn bản của Sở, Phòng và các trường thực hiện qua hệ thống thư điện tử. Website của Sở, Phòng được khai thác có hiệu quả trong việc cập nhật các văn bản chỉ đạo và tin tức hoạt động của ngành. Hệ thống dữ liệu toàn đơn vị tiếp tục được củng cố, cập nhật đầy đủ, kịp thời. Hiện nay, các trường MN, TH, THCS đang khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý chung của ngành như: Phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, phần mềm GDTH trực tuyến (EQMS), phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phần mềm quản lý trường học SMAS, hệ thống thông tin quản lý nhân sự PMIS,…
Đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc từ cơ quan Phòng đến các nhà trường. Các trường tiếp tục đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị hiện đại, nhiều giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong dạy học. Triển khai tập huấn và đưa vào sử dụng nhiều phần mềm trong quản lý, dạy học như: Thống kê phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, thống kê chất lượng trường tiểu học trực tuyến, phần mềm thi tốt nghiệp THPT cấp quốc gia…
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Toàn Ngành triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 04/11/2008, Kết luận 05-KL/TU ngày 25/05/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định số 33/2011/QĐ/UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.
Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, các nhà trường đã có sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đại hội chi bộ, đảng bộ, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành; công tác phát triển đảng trong trường học tiếp tục được quan tâm, nhất là ở đối tượng giáo viên, nhân viên trẻ.
Các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh tiếp tục được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo các em tham gia, nhất là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2014; 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; 74 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5,... Hoạt động “Nắng sân trường” ở cấp tiểu học được các trường tiếp tục tổ chức có hiệu quả; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp cơ sở và tổ chức tốt Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện song song với cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ”. Tổ chức chương trình “Giao lưu tuổi thần tiên”, “Ngày hội chia sẻ niềm vui”, quyên góp đồ chơi tặng cho các trường mầm non. Công tác giáo dục truyền thống, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được thực hiện tốt với các hoạt động cụ thể, thiết thực như: “Hành trình về địa chỉ đỏ”, ủng hộ xây dựng Tượng đài Lý Tự Trọng, các phong trào đã được Tỉnh Đoàn và Sở GD&ĐT đánh giá cao. Tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động tập thể có ý nghĩa giáo dục cao như tổ chức dâng hương nhân ngày 27/7 tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhận chăm sóc các địa chỉ văn hóa và cách mạng; tổ chức hoạt động về nguồn; diễn đàn, giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử,...;
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh. Các trường tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học 2014-2015 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Các đơn vị đã làm tốt công tác đón học sinh đầu cấp học; tổ chức các hoạt động làm quen với thầy, cô, bạn bè, giao lưu, tạo mối quan hệ thân thiện; các hoạt động giáo dục, vui chơi để học sinh hiểu về truyền thống nhà trường, đặc điểm tình hình nhà trường, giúp các em làm quen với chương trình học tập và giáo dục; tìm hiểu về xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường. Ngành đã tổ chức nhiều hoạt động tập thể, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh tiểu học, THCS như: Hội thi sáng tạo khoa học- kỹ thuật, “Em yêu biển đảo quê hương”, ....
Công tác giáo dục trách nhiệm cộng đồng, ý thức pháp luật, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên và học sinh được chú trọng, toàn huyện có 90,5% HS tham gia Bảo hiểm y tế.
Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh như: Phòng chống cháy nổ, an toàn đường sắt quê em,…; nghiêm túc triển khai Đề án phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giáo dục thể chất và công tác y tế trong các trường mầm non, phổ thông. Tham mưu UBND huyện tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Hương Khê năm 2015 đạt kết quả tốt.
2.2. Giáo dục mầm non
23 trường mầm non có số nhóm lớp: 225 (tư thục: 08), trong đó số nhóm trẻ: 55 (tư thục: 3), số lớp mẫu giáo: 170 (tư thục: 5); số học sinh: trẻ MN 6557/10847, tỷ lệ huy động trẻ: 60.4%. Trong đó trẻ nhà trẻ: 1465/5541, tỉ lệ: 26.4%; mẫu giáo 5162/5306 trẻ, tỉ lệ: 96%. mẫu giáo 5 tuổi 1834/1834, tỷ lệ 100%. Tổng số trẻ trong các trường mầm non: 6646, (trong đó  nhà trẻ có 19 cháu ngoại huyện, ngoại tỉnh; mẫu giáo có 70 cháu ngoại huyện, ngoại tỉnh).
Tổng số nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN: 225/225, tỉ lệ: 100%, trong đó nhà trẻ: 55 nhóm, mẫu giáo 3 tuổi:  54 lớp, mẫu giáo 4 tuổi: 55 lớp, mẫu giáo 5 tuổi:  58 lớp, lớp ghép 3-4 tuổi: 3 lớp.
Kết quả nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường mầm non; triển khai chương trình hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng:
+ Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe:
Số nhóm, lớp tổ chức bán trú: 207/225; tỉ lệ: 92%; không ăn bán trú 18, tỉ lệ: 8%;
Số trẻ ăn bán trú: 5816/6646; tỉ lệ: 87.5%; Số trẻ ăn phụ: 830, tỉ lệ: 13.5%.
+ Suy dinh dưỡng:
Thể nhẹ cân: Nhà trẻ: 78/1484, tỉ lệ: 5.3%; Mẫu giáo: 312/5162, tỉ lệ: 6%;
Thể thấp còi: Nhà trẻ: 73/1448 trẻ, tỉ lệ: 4.9%; Mẫu giáo: 326/5162; tỉ lệ: 6.3%.
Để đảm bảo chất lượng hoạt động và gáo dục trẻ các trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ tham gia ăn bán trú, thực hiện tốt chế độ hỗ trợ  ăn trưa cho các cháu. Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng bữa ăn bằng việc tổ chức trồng rau sạch ở các trường để phục vụ bữa ăn cho các cháu. Trong năm học Phòng đã chỉ đạo các trường tập trung xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp đảm bảo xanh sạch, đẹp và tổ chức cho các đơn vị tham quan, học tập lẫn nhau. Nhiều đơn vị xây dựng môi trường đẹp, hấp dẫn như: Bông Sen, Hương Đô, Trung Kiên, Hà Linh...
Các trường đã làm tốt công tác lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc trẻ trong các hoạt động; thực hiện công tác y tế học đường, tổ chức theo dõi sức khỏe cho trẻ, hướng dẫn phòng bệnh và quản lí chất lượng dinh dưỡng các bữa ăn... Các trường đã đảm bảo tuyệt đối công tác vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Phòng đã thực hiện tốt công tác quản lí chuyên môn tại Trường Mầm non Trung Kiên.
Riêng các lớp trẻ Hương Bình nhập học muộn, được tổ chức dạy học, giáo dục-chăm sóc theo Khung chương trình của Sở GD&ĐT và hoàn thành chương trình trước ngày 29/5/2015.
Trong năm học bậc học đã tổ chức 03 đợt chuyên đề cho CBQL và GV: Chuyên đề về giáo dục phát triển vận động; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và hòng chống thiên tai, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức thi GVMN dạy giỏi cấp huyện đảm bảo quy trình theo các bước của Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT về Ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi bậc mầm non. Có 177 GV đăng kí dự thi, kết quả công nhận đạt: 125 đạt tỉ lệ: 70.6%.
Tổ chức thành công Hội khỏe Măng non cấp huyện, qua hội thi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong phụ huynh, học sinh. Kết quả có 03 giải nhất, 05 giải nhì, 07 giải ba, 08 giải KK. Các trường có kết quả cao là Trung Kiên, Bông Sen, Hương Bình.
Phòng đã thực hiện tốt công tác quản lí chuyên môn tại trường tư thục Trung Kiên, kiểm tra theo dõi các hoạt động của nhà trường đồng thời tư vấn cho nhà trường xây dựng thành công trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
2.3. Giáo dục phổ thông
2.3.1. Tiểu học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Triển khai thực hiện các chương trình thí điểm theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Có 07 trường thực hiện Mô hình trường học mới (VNEN); 23 trường thực hiện chương trình dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục và phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”; từ tháng 10/2014 toàn cấp học đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/BGDĐT, tiêu biểu như trường Hương Trà, Hương Đô, Hương Xuân, Hương Long.... Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng các trường đã triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Sở, Phòng và đạt kết quả tốt.
Trên tinh thần tiếp thu ở Sở, bậc học đã tổ chức các chuyên đề: Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, dạy học Công nghệ giáo dục, dạy học theo mô hình trường học mới VNEN, thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học.
             Công tác thư viện: tập trung xây dựng thư viện đạt thư viện tiên tiến, tiêu biểu như TH Thị Trấn, Phú Phong, Phú Gia, Lộc Yên, nhiều trường đã đầu tư ngân sách mua sắm tài liệu thiết bị dạy học như Hương Vĩnh, Hương Long, Hương Lâm, Phúc Đồng..., một số tổ chức tốt phong trào đọc sách cho GV và HS như: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Giang...
             Công tác bán trú: đây là một bước đột phá của cấp tiểu học trong năm qua, năm học 2013-2014 chỉ có 1 trường có bán trú, năm học 2014-2015 toàn huyện đã có 22/23 trường tổ chức bán trú cho HS, với số lượng trẻ tham gia chưa nhiều nhưng ngày một gia tăng, chất lượng các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và ATTP, hiện nay đã có 5 trường đã và đang xây nhà bán trú (Hương Vĩnh, Phúc Đồng, Phúc Trạch, Phú Phong).
             Hoạt động ngoài giờ lên lớp: 100% trường tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả, các hoạt động nổi bật như tổ chức cho HS tham quan dã ngoại, Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, giao lưu tuổi thần tiên, giao lưu Nắng sân trường, viết thư gửi các chú bộ đội ở biên giới hải đảo nhân dịp tết, ...
             Các trường làm tốt công tác tham mưu xây dựng phòng giáo dục thể chất, nhà đa năng tiêu biểu như TH Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Trà, Phú Phong, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Long, Hương Thủy.
23/23 trường tiểu học tổ chức học 02 buổi/ngày, số học sinh được học: 6666/7953 (83,8%); 14/23 trường tổ chức dạy Tin học cho học sinh lớp 3,4,5; 18/23 trường tổ chức dạy Tiếng Anh.
Kết quả huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 1647/1647 (100%).
Số học sinh được đánh giá, xếp loại: 7905/7953 em (48 em hòa nhập).
- Kết quả xếp loại giáo dục: Đạt chuẩn kiến thức:
+ Tiếng Việt: Hoàn thành 7814/7905 (98,8%), Toán: Hoàn thành 7828/7905 (99%), Năng lực phẩm chất: Thực hiện đầy đủ: 7882/7905 (99,7%), thực hiện chưa đầy đủ: 23/7905 (0,3%);
- Số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 1561/1566 em (99,7%);
- Kết quả các cuộc thi:
+ Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh: Đạt 02 giải (1giải Nhất, 01 Khuyến khích); 01 Huy chương Đồng Quốc gia (Em Trịnh Hải Đông- TH Thị Trấn);
+ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: Đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 15 giải Khuyến khích, 31 em được công nhận học sinh giỏi tỉnh môn Thể dục.
+ Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp huyện theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Có 93/155 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, tỉ lệ: 60%;
+ Thi Tổng phụ trách Đội giỏi: đăng kí 16, công nhận 08 TPT đạt cấp huyện
+ Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ công nhận đạt giải cấp huyện 09, trong đó có 01 em đạt giải khuyến khích tại hội thi cấp tỉnh.
+ Tổ chức Thành công Liên hoan tiếng hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cấp huyện lần thứ nhất
2.3.2. Giáo dục Trung học
Các trường trung học cơ sở tập trung triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học, bám sát hướng dẫn của Sở, Bộ. Toàn huyện đã thực hiện tốt việc tập huấn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn trong trường THCS và THPT qua mạng Internet; xây dựng chủ đề dạy học, đề kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, bồi dưỡng kỹ năng dạy học theo hướng phân hóa đối tượng học sinh,...với hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên tham gia.
Các chuyên đề chuyên sâu đã được quan tâm thực hiện khá tốt; trong năm học, đã thực hiện bồi dưỡng các chuyên đề chuyên sâu các môn: Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử, Sinh học, Toán học, Vật lí,..
Các trường trung học cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm và đổi mới kiểm tra, đánh giá: Đúng quy trình ra đề, coi chấm nghiêm túc, đảm bảo tính công bằng; chuyển quyền tự chủ kiểm tra, đánh giá học sinh cho các trường để phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, dưới sự giám sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tập trung chỉ đạo thực hiện dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức kỹ năng và thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình của Sở; mỗi đơn vị, mỗi tổ, nhóm chuyên môn, mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình theo khung thời gian biên chế năm học phù hợp với tình hình từng đơn vị. Tập trung dạy học theo hướng tích hợp trong các môn học đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả như: Tích hợp giáo dục môi trường, hướng nghiệp, kỹ năng sống cho học sinh,…
Kết quả huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 1552/1552 (100%), kể cả HS Hương Bình nhập học muộn.
Kết quả giáo dục:
- Xếp loại học sinh theo hai mặt:
+ Hạnh kiểm: Tốt: 5059/6034 (83,84%), khá: 849/6034 (14,07%), trung bình: 115/6034 (1,91%), yếu: 11/6034 (0,18%);
+ Học lực: Giỏi: 518/6034 (8,58%), khá: 2446/6034 (40,54%), trung bình: 2829/6034 (46,88%), yếu: 238/6034 (3,94%), kém: 1/6034 (0,02%);
- Học sinh bỏ học: 44 em (0,7%), giảm 13 em so với năm học 2013-2014;
- Tốt nghiệp THCS: 1568/1626 em (96,4%), trong đó: Giỏi: 126/1568 (8%), khá: 627/1568 (40%), trung bình: 815/1568 (52%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT: 79,2%, một số đơn vị có kết quả tuyển sinh khá như: THCS Chu Văn An, THCS Hương Trà, THCS Phúc Trạch, THCS Phúc Đồng… ;
- Kết quả các cuộc thi: Toàn huyện có 48 học sinh được công nhận học sinh giỏi tỉnh, cụ thể:
+ Các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh: Đạt 11 giải, trong đó: Vật lý: 02 giải Khuyến khích, Hóa học: 01 giải Khuyến khích, Sinh học: 02 giải (Nhì: 01, Khuyến khích: 01); Lịch sử: 01 giải Ba, Tiếng Anh: 04 giải (Nhì: 01, Khuyến khích: 03); Địa lý: 01 giải Nhì, 01 giải Ba.
+ Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh: Đạt 05 giải (Ba: 01, Khuyến khích: 04);
+ Giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: Đạt 04 giải (Ba: 01, KK: 03);
+ Cuộc thi “Sáng tạo khoa học, kỹ thuật” cấp tỉnh: Đạt 01 giải Nhất và có 03 sản phẩm dự thi cấp Quốc gia;
+ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: Đạt 26 giải (Nhất: 02, Nhì: 01, Ba: 13, Khuyến khích: 10); toàn đoàn xếp thứ 07/12 huyện, thị xã, thành phố.
+ Kết quả thi vào THPT, xếp thứ 11 toàn tỉnh, vượt 01 bậc so với năm học 2013-2014. Các trường tăng hạng so với năm học trước là Chu Văn An, Phúc Đồng, Hương Trà, Phúc Trạch, Hương Lâm, Hương Trạch, Hương Giang . Một số trường có kết quả thi vào THPT vượt bậc như Phúc Đồng (vượt lên106 bậc), Hương Trà (vượt lên 54 bậc), Thị trấn (36 bậc), Phúc Trạch (26 bậc) Hương Trạch(18 bậc), Hương Lâm (13 bậc). Độ chênh lệch về điểm số so với đơn vị cao nhất được rút ngắn đáng kể: Ngữ văn: 5,172/6,586 (năm trước 5,533/6,967); Địa lý: 5,858/6,753 (Năm trước: Sử 4,816/7,493); Toán: 5,463/6,899 (năm trước: 5,333/7,443). 5 đơn vị cuối cùng năm học trước Hương Khê chiếm đến 03 đơn vị (Hương Trạch, Hương Lâm, Phương Mỹ) thì năm nay chỉ còn 01 (Phú Gia) .
         Có 22/30 bản sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên được Sở công nhận.
2.4. Giáo dục Thường xuyên
Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 6/02/2015 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Quyết định 470/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng xã hội học tập, Ban hành quy chế và tổ chức đánh giá các trung tâm học tập cộng đồng trong huyện; tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong trung tâm học tập cộng đồng. Các địa phương tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.
3. Công tác tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo
Đội ngũ CBQLGVNV cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý, dạy học. Từng bước sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo yêu cầu đủ về số lượng, cố gắng tối đa đồng bộ về cơ cấu bộ môn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.
- Mầm non: Tổng 529 (cả biên chế và hợp đồng trong trường công lập, tư thục). Cán bộ quản lý: 70, giáo viên: 486 (trong đó có 16 giáo viên hợp đồng công lập, 17 giáo viên hợp đồng tư thục), nhân viên: 47 (trong đó có 6 nhân viên hợp đồng công lập, 03 nhân viên hợp đồng tư thục ).
- Tiểu học: Tổng 716, trong đó: CBQL: 67, giáo viên: 551, nhân viên: 98.
- THCS: Tổng 618, trong đó: Cán bộ quản lý: 37, giáo viên: 506, nhân viên: 75.
- Cơ quan phòng: Tổng 17 (biên chế: 11, biệt phái: 06).
- TTDN-HN&GDTX: Có 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- THPT và DTNT: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 286 (Hàm Nghi: 75, Hương Khê: 114, Phúc Trạch: 60, DTNT: 37).
Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên theo Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông; các trường xây dựng bộ tiêu chí để làm cơ sở xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn quy định, đảm bảo đúng quy trình.
Kết quả đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn đối với các cơ sở giáo dục thuộc Phòng:
- Mầm non: Cán bộ quản lý: Xuất sắc: 8/70 (11,4%), khá: 49/70(70%), trung bình: 13/70 (18,6%); giáo viên: Xuất sắc: 157/405 (39%), khá: 216/405 (53%), trung bình:32/405 (8%);
- Tiểu học: Cán bộ quản lý: Xuất sắc: 34/64 (53%), khá: 25/64 (39%); trung bình 04/64 (8%). giáo viên: Xuất sắc: 155/549(28,2%), khá: 343/549(62,5%), trung bình: 50/558 (9,1%); kém 01 (0,2%)
- THCS: Cán bộ quản lý: Xuất sắc: 16/33 (48,5% ) khá: 17/33 (51,5%), giáo viên: Xuất sắc: 277/498 (55,6%), khá: 210/498 (42,1%) trung bình: 11/498 (0,2%);
Cuộc thi khảo sát chất lượng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã góp phần thúc đẩy ý thức tự học, tự rèn luyện trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; từ đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành.
Thực hiện kế hoạch của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cử 32 đồng chí là chuyên viên, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non, tiểu học, THCS tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; cử 212 cán bộ, giáo viên tiểu học tham gia tập huấn dạy chương trình dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục và 74 cán bộ, giáo viên tập huấn dạy Mô hình trường học mới (VNEN) để triển khai thực hiện trong năm học 2014-2015.
4. Công tác quy hoạch trường lớp, kế hoạch- tài chính, tăng cường cơ sở vật chất gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia
Thực hiện Đề án của tỉnh và huyện, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện tiếp tục quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường, lớp và cơ bản đạt được mục tiêu, kế hoạch.
Các cơ sở giáo dục thực hành tiết kiệm, trích phần kinh phí chi thường xuyên để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục. Việc sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất, chấp hành nghiêm túc theo quy định hiện hành. Việc huy động Nhân dân đóng góp tự nguyện theo Văn bản 1702/LNTC-GDĐT ngày 28/8/2012 của Liên ngành Tài chính và Giáo dục- Đào tạo, được thực hiện đúng quy trình và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Công tác thu trong trường học được chấn chỉnh, thực hiện theo đúng quy trình và có sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp và của xã hội. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục:
   Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các trường THCS Phú Gia, MN Hương Xuân,  TH Hương Vĩnh, TH Hương Xuân, TH Phú Gia, TH Phú Phong. Tính đến ngày 30/6/2015, toàn huyện có 31/63 trường đạt chuẩn quốc gia, (tỉ lệ 49,2%) trong đó: Mầm non: 11, Tiểu học: 11, THCS: 05, THPT: 03; DTNT: 01; có 02/21 xã đạt Tiêu chí 5- Nông thôn mới (Hương Trà, Gia Phố,). Cơ sở vật chất trường học được rà soát và bổ sung kịp thời; Hoàn thiện việc lập nội dung, danh mục cần đầu tư xây dựng giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020 của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Lập kế hoạch đề nghị đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch đầu tư trung hạn của ngành giáo dục gắn với việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học; thực hiện các Tiêu chí về giáo dục trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và trong dạy học tiếp tục được đẩy mạnh một bước. Nhiều trường quan tâm đầu tư trang thiết bị hạ tầng CNTT, nâng cấp đường truyền; Có 100% trường học sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS; phần mềm quản lý thi THPT quốc gia được vận hành, sự dụng hiệu quả.
5. Công tác phổ cập giáo dục
Toàn huyện, có 21/22 xã, thị trấn đạt PCGDCTEMN5T (95,4%), huyện đạt chuẩn PCGDCTEMN 5 tuổi (xã Hương Xuân 3 năm liên tục không đạt chuẩn).
10/22 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH-ĐĐT mức độ 2; có 12 xã đạt chuẩn PCGDTH-ĐĐT mức độ 1; huyện đạt chuẩn phổ cập GDTH-ĐĐT.
Tiếp tục củng cố, duy trì 100% xã, thị trấn đạt vững chắc phổ cập giáo dục THCS; làm tốt công tác huy động, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, thực hiện các giải pháp hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng tại các xã có điều kiện khó khăn (Hương Lâm, Hương Liên); huyện đạt chuẩn phổ cập GDTHCS vững chắc. Có 16/22 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học, tỉ lệ 72,7% .
Tính đến ngày 01/8/2015, toàn huyện có 21/21 xã đạt Tiêu chí 14.1, 14.2 trong Tiêu chí 14-Nông thôn mới.
6. Công tác thi đua khen thưởng
Trong năm học, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Ngành và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các trường THPT, DTNT đã đề nghị Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp trên xem xét, khen thưởng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, cụ thể:
- Có 807 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 164 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 đồng chí, 06 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 04 cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo tặng Bằng khen;
- Có 29 tập thể được đề xuất tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 08 tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 04 tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.
7. Đánh giá chung
a. Những kết quả nổi bật
Trong năm học 2014-2015, Giáo dục Hương Khê nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt trong việc sáp nhập trường ở THCS. Công tác chỉ đạo của các cấp quản lý từ huyện đến địa phương có tính đồng bộ, thống nhất và tính phối hợp cao. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ, quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục được tăng cường, đổi mới và có cách làm phù hợp.
Việc đổi mới hình thức đánh giá đối với học sinh tiểu học được chỉ đạo tổ chức thực hiện có nhiều sáng tạo, hiệu quả cao; công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá giá kết quả giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các trường phổ thông được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt ở các nhà trường.
Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được duy trì với nề nếp và chất lượng tốt, đã trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Các cơ sở giáo dục tổ chức tốt việc bình xét, vinh danh các điển hình tiên tiến. Hội nghị điển hình tiên tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2010-2015 đã được tổ chức tốt, trang trọng, có ý nghĩa động viên, khích lệ phong trào chung.
Các mô hình trường học mới, phương pháp dạy học tích cực đã khẳng định được ưu thế, bước đầu có những thành công, đang tiếp tục được nhân rộng, việc này có ý nghĩa đón đầu thực nghiệm các vấn đề mới của chương trình giáo dục phổ thông.
Công tác huy động trẻ có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện tăng hơn so với năm học trước. điểm trung bình thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: 5,172, Tốt nghiệp THCS 96,4%.
Công bằng xã hội trong giáo dục được đảm bảo, các chính sách cho học sinh và giáo viên vùng khó khăn được thực hiện tốt và có kiểm tra, kiểm soát.
Các trường trung học phổ thông đã tập trung triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; dạy học theo chủ đề tích hợp, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học, bám sát hướng dẫn của Sở, Bộ. Các trường THPT đã thực hiện tốt việc tập huấn hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn trong trường THPT qua mạng Internet; xây dựng chủ đề dạy học, đề kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, tham gia tốt cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, bồi dưỡng kỹ năng dạy học theo hướng phân hóa đối tượng học sinh, tập huấn các kĩ năng để thực hiện tốt cuộc thi tốt nghiệp THPT cấp Quốc gia với hàng ngàn lượt cán bộ, giáo viên tham gia.
Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học, nhiều đơn vị đã triển khai sớm bằng nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn phù hợp. Nội dung hoạt động chuyên môn của tổ, nhóm chuyên môn tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá; tổ chức các tiết thao giảng, dự giờ, thăm lớp; triển khai các chuyên đề chuyên sâu; thảo luận về các kỹ năng dạy học theo từng bộ môn; xác định yêu cầu và cách thức tổ chức ôn tập thi THPT cấp quốc gia, thi học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học; bổ trợ kiến thức; tổ chức dạy thể nghiệm, thảo luận rút kinh nghiệm từ việc dạy học theo tiết sang dạy học theo chủ đề,…từ việc giảng dạy của mỗi cá nhân và tổ chuyên môn gắn liền với từng đơn vị cụ thể đã nhân rộng phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động chuyên môn chung cho các đơn vị theo địa bàn huyện, tổ chức tốt các đợt thao giảng theo chủ đề.
Tham gia diễn đàn “Trường học kết nối” nhiều đơn vị, cá nhân tham gia diễn đàn có sản phẩm công phu, có chất lượng cao, trở thành những nguồn học liệu bổ ích để giáo viên toàn ngành khai thác, trao đổi; các trường THPT đều có sản phẩm tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn và đạt giải cao, trong đó THPT Hương Khê có 02 giáo viên đạt giải Quốc gia về dạy học theo chủ đề tích hợp (1giải Nhì và 01 giải Ba) học sinh đạt 04 giải nhất Tỉnh, 02 giải Nhì quốc gia; Hàm Nghi 02 giải cấp tỉnh(1 Nhì, 1KK) 01 giải Ba cấp quốc gia, DTNT đạt 02 giải Ba cấp tỉnh.
Tham mưu phối hợp tổ chức tốt kì thi THPT cấp Quốc gia tại điểm trường THPT Hương Khê cho những thí sinh không có nguyện vọng vào Đại học, Cao đẳng với 32 phòng thi, 756 học sinh của 3 trường THPT Phúc Trạch, THPT Hàm Nghi và THPT Hương Khê.
Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT: 97,2%;
Kết quả thi học sinh giỏi tỉnh: Đạt 108 giải (Hàm Nghi: 37, Hương Khê: 52, Phúc Trạch: 19)
Theo thống kê ban đầu, dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào Đại học, toàn huyện có khoảng 500 học sinh đậu đại học, trong đó: Phúc Trạch: Có 11 em đạt từ 24 điểm trở lên, Hàm Nghi: Có 14 em đạt từ 24 điểm trở lên, Hương Khê: Có 34 em đạt từ 25 điểm trở lên (trong đó có 06 em đạt 27 điểm trở lên).
Công tác giáo dục dân tộc ở Trường Dân tộc Nội trú, có nhiều kết quả tích cực; đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc ít người; từng bước tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện dạy học; các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với học sinh dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Cơ sở giáo dục TTDN-HN&GDTX tiếp tục làm tốt công tác huy động học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học Bổ túc THPT kết hợp với đào tạo nghề; Toàn cơ sở có 5 lớp với 131 học viên, một số đơn vị làm tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng sau THCS nên số học viên bổ túc THPT được duy trì. Tỷ lệ học viên đậu tốt nghiệp BTTHPT: 84,5%; kết quả thi học viên giỏi tỉnh: Đạt 03 giải (Nhất: 01, Khuyến khích: 02).Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: có 02 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học huyện xếp bậc 4, 01 bản Sở đang bảo lưu bậc 4.
b. Hạn chế, khuyết điểm
Công tác quản lý trường học đã đổi mới song chuyển biến còn chậm. Công tác cải cách hành chính ở các cơ sở giáo dục và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế.
Cơ cấu đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập (thừa thiếu cục bộ) và không đồng bộ, năng lực thực tế chưa tương xứng với trình độ bằng cấp; thiếu giáo viên văn hóa ở tiểu học trong khi thừa giáo viên ở cấp THCS và THPT, gây khó khăn cho công tác phổ cập cũng như bố trí đội ngũ.
Do nguồn vốn đầu tư có hạn nên một số trường THCS sau sáp nhập cơ sở vật chất còn thiếu, hoặc vẫn học ở hai điểm trường (THCS Phú Gia); chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú Tiểu học và THCS chưa được thực hiện tốt. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ở một số trường THCS, TH chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu, phần lớn đã xây dựng từ lâu, hiện nay, vừa xuống cấp, vừa không đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục; do cơ sở vật chất không đảm bảo nên số trường đạt chuẩn quốc gia giảm;
Việc thực hiện thông tư 96/2008/TT-BTC về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các trung tâm học tập cộng đồng và thông tư 40/2010/TT-BGDĐT về điều động biệt phái giáo viên về công tác tại các trung tâm học tập cộng đồng chưa thực hiện được cho nên chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng còn thấp.
Công tác huy động số học sinh tốt nghiệp THCS vào học bổ túc kết hợp học nghề chưa tốt, đặc biệt ở các xã Hương Lâm, Hương Liên. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ở bậc học mầm non còn thấp (26,4%) so với yêu cầu chung toàn tỉnh ( 35%).
Hiện tượng dạy thêm trái quy định ngoài nhà trường mặc dù đã được chấn chỉnh nhưng vẫn chưa triệt để. Việc thu tiền học buổi 2 ở một số trường tiểu học; thu tiền các khoản đầu năm học của một số nhà trường còn thiếu căn cứ, chưa công khai, minh bạch trong thu chi, gây bức xúc trong một bộ phận phụ huynh và dư luận xã hội.
Các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong một số trường học chưa được quản lý, vận hành tốt, dẫn đến hiệu quả thấp, gây ô nhiễm mô trường, chưa đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường của cán bộ, giáo viên và học sinh vẫn còn nhiều hạn chế.
Việc bồi dưỡng chuyên môn sâu và bồi dưỡng năng lực, phương pháp giảng dạy cho giáo viên trực tiếp đứng lớp đã được tổ chức nhưng chưa được thường xuyên, chưa có tính kế hoạch, cần phải tăng cường hơn nữa.
Nhận thức của một bộ phận cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh về đổi mới giáo dục còn hạn chế. Ý thức chấp hành luật pháp, tuân thủ luật giao thông trong giáo viên, học sinh vẫn chưa cao mặc dù Ngành đã có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015-2016
1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 20/2011 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.
2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với các ban ngành và địa phương trong quản lý giáo dục và đào tạo. Tăng cường vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường gắn với tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình của các nhà trường.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý , giáo viên và nhân viên thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện kỷ cương hành chính trong toàn ngành.
4. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp theo cách truyền thống và trên Internet). Tham gia tốt các cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn và Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật.
5. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra công tác quản lý của hiệu trưởng, thanh tra việc thực hiện công vụ của công chức, viên chức, thanh tra theo chuyên đề. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục tự đánh giá chất lượng nghiêm túc, thực chất.
6. Các nhà trường chủ động và tăng cường tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, đưa lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sư phạm thành một chủ đề lớn của năm học. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1537 của Bộ GD&ĐT, xây dựng kỷ cương, văn hóa nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV.
7. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, cấp học. Tiếp tục chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc thi giáo viên giỏi cấp tỉnh mầm non và tiểu học.
8. Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. . Phấn đấu xã Hương Xuân hoàn thành Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trong năm học 2015-2016.
9. Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm ở các cấp quản lý giáo dục và các nhà trường. Làm tôt hơn nữa công tác BHYT, phấn đấu trong năm học có 95% HS tham gia BHYT.
10. Đẩy mạnh ứng dụng và phát huy hơn nữa vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học, trong sinh hoạt chuyên môn, trong quản lý giáo dục và trong bồi dưỡng đội ngũ.
11. Thực hiện tốt việc dạy thí điểm Mô hình trường học mới ở Trường THCS Chu Văn An. Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, lắng nghe ý kiến góp ý trong toàn thể CBGVNV toàn ngành giáo dục cũng như trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo đổi mới chương trình GDPT.
12. Tập trung rà soát và triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng huyện lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 20/2011 của HĐND tỉnh đã đề ra về các nội dung:
- Tăng cường cơ sở vật chất trường học gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn với việc thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới;
- Hoàn thành đề án xây dựng  trường trọng điểm ở các cấp học ; 100% trường hoàn thành quy hoạch tổng thể và chi tiết.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục, nhất là phát triển mạng lưới giáo dục mầm non.
- Tiếp tục củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ, gắn với thực hiện Tiêu chí 14-Nông thôn mới.
Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, Ngành Giáo dục và Đào tạo Hương Khê tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn, hạn chế để đưa phong trào giáo dục huyện nhà phát triển./.
 
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   
- Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể cấp huyện;
- Trưởng Các phòng: TC-KH, Nội vụ,
VH-TT, LĐ-TB&XH;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT, CTCĐGD huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT, DTNT;
- Giám đốc TT DN-HN&GDTX
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT/PGDĐT.
Gửi: VB giấy và VB điện tử.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Trần Đình Hùng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Hôm nayHôm nay : 129

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15161

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 750500