Kế hoạch tổ chức Hội thi GV dạy giỏi tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015

Thứ sáu - 23/01/2015 08:24
Kế hoạch tổ chức Hội thi GV dạy giỏi tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015
UBND HUYÊN HƯƠNG KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 40/KH-PGDĐT
V/v Kế hoạch tổ chức Hội thi GV dạy giỏi
  tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hương Khê,ngày 22 tháng 01 năm 2015
                       Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện
 
Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục & Đào tạo; căn cứ tình hình thực tế của giáo dục tiểu học huyện Hương Khê, Phòng GD&ĐT triển khai kế hoạch, nội dung tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện, năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích Hội thi
a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục tiểu học;
b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các trường và ngành phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nhà;
c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
2. Yêu cầu của Hội thi
Hội thi được tổ chức ở các môn học cấp tiểu học cho giáo viên dạy tiểu học, giáo viên dạy các môn Hát nhạc, Mĩ thuật, Anh văn trong trường tiểu học.
II. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi
Dự kiến như sau:
1. Thời gian tổ chức: vào đầu tháng 03/2015.
2. Địa điểm tổ chức:
- Phần bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn: tại trường tiểu học Thị Trấn;
- Thực hành giảng dạy: Tại trường tiểu học Thị Trấn, TH Phú Phong, tại các lớp 1 của trường có giáo viên dạy lớp 1 thực hành dạy và tại các trường VNEN nếu có giáo viên dạy lớp VNEN tham dự.
- Phần thi SKKN: tại phòng Giáo dục và Đào tạo.
III. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi
Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu sau đây, được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và được cấp giấy chứng nhận của Trưởng Phòng GD&ĐT:
1. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng xếp bậc 3 trở lên;
2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
3. Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
IV. Nội dung, hình thức thi
1. Nội dung và thứ tự các phần thi như sau:
a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (SKKN đang trong thời gian bảo lưu có giá trị thay thế cho SKKN tham gia hội thi).
b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy và những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 
c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (cả 2 tiết dạy do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm). Giáo viên dạy lớp 1 dạy 1 tiết Tiếng Việt (2 việc) và 01 tiết môn khác (bốc thăm) tại lớp của mình chủ nhiệm.
Sau mỗi phần thi BTC sẽ thông báo kết quả và danh sách CBQL, GV được tham dự phần thi tiếp theo.
2. Hình thức, đánh giá các nội dung thi
a. Hình thức thi
- Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi bản Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc Chứng nhận SKKN đạt bậc ở Hội đồng khoa học của Sở GD&ĐT đang trong thời hạn bảo lưu (đến tháng 5/2015);
- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp cả 2 hình thức tự luận và trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút;
- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 3 ngày trước thời điểm thi giảng.
b. Đánh giá các nội dung thi
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 20 (theo biểu chấm của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh), được 2 giám khảo chấm độc lập; điểm để công nhận phần thi được quy về thang điểm 10 (ví dụ SKKN đạt 19 điểm quy về 9,5 đ).
Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đang được bảo lưu của Sở GD&ĐT thì được chuyển sang 10 điểm để tính điểm tổng các phần thi.
- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;
- Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.
Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, có thể gặp gỡ Ban Giám khảo để được nghe nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy để rút kinh nghiệm và có ý kiến phản hồi nếu không đồng thuận với ý kiến nhận xét của ban giám khảo.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo, điểm cá nhân của từng giám khảo không được lệch quá 1 điểm so với điểm trung bình cộng của ban giám khảo.Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
VI. Đối tượng, điều kiện dự thi, số lượng dự thi
1. Đối tượng:
Tham dự Hội thi cấp huyện là cán bộ quản lý và giáo viên đang trực tiếp làm công tác quản lí hoặc giảng dạy ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện.
2. Điều kiện:
Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.
3. Số lượng:
Mỗi trường được thành lập một đội tuyển tham gia cấp huyện, số thành viên đội tuyển ít nhất 20% số giáo viên của trường, không tính giáo viên dạy các môn hội thi không tổ chức.
VII. Cơ cấu xếp giải, kinh phí cho Hội thi
- Ban tổ chức Hội thi sẽ công nhận 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, và giải khuyến khích tùy theo chất lượng của Hội thi dự kiến ít nhất 60% số giáo viên dự thi; giải Nhất phải có SKKN đạt xuất sắc, bài kiến thức đạt loại giỏi, 2 bài dạy đánh giá xuất sắc. Ngoài ra BTC sẽ tặng 03 phần thưởng đặc biệt cho giáo viên có giờ dạy lớp 1, giờ dạy VNEN hoặc giờ dạy sử dụng PPBTNB xuất sắc nhất.
          - Kinh phí: Kinh phí cho Ban tổ chức, và các tiểu ban của Hội thi do ngành chi trả, giá trị các phần thưởng theo quy định khen thưởng hiện hành.
VIII. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Các trường dựa trên tiêu chí về điều kiện, đối tượng giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện tại Thông tư 21/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT và yêu cầu tại công văn này lập danh sách giáo viên tham dự Hội thi GVG cấp huyện năm học 2014-2015 (có mẫu gửi kèm), nộp về Phòng trước ngày 14/02/2014 (cho đ/c Lê Hữu Tân).
 - Đối tượng được tham gia xét đặc cách các phần thi
1. Đối tượng:
- Ban tổ chức xem xét các đối tượng sẽ được đặc cách các phần thi (trừ phần SKKN) cho những giáo viên đã được công nhận giáo viên giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh từ trước đến nay.
2. Các loại hồ sơ nộp về Ban tổ chức
Hồ sơ (sẽ thông báo theo kế hoạch công tác tháng 02/2015).
Nhận được văn bản này yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường hướng dẫn chu đáo cho những giáo viên đủ điều kiện, tổ chức bồi dưỡng để đạt kết quả cao trong Hội thi./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Trưởng, các phó trưởng phòng;
- Ttra-Thi đua, CV cấp học, TCCB, KT;
- Lưu VT/PGDĐT./.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
(Đã kí)
Trần Đình Hùng
 

Nguồn tin: PGD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Hôm nayHôm nay : 128

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15160

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 750499