Công văn số 1226/UBND V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2012

Thứ hai - 09/05/2016 09:39
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ
 
Số: 1226/UBND
V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hương Khê, ngày 28  tháng 11  năm 2012
 
 
Kính gửi:    - Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
 
Thực hiện Hướng dẫn số 283/HD- SNV ngày 20/11/2012 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung về đánh giá công chức, viên chức năm 2012 như sau:
I. Đánh giá công chức
          1. Nội dung đánh giá công chức
          1.1 Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
          a. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
          b. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
          c. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
          d. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
          đ. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
          e. Thái độ phục vụ nhân dân.
          1.2 Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
          Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài đánh giá các nội dung quy định tại khoản 1.1, mục I của công văn này, còn đánh giá theo các nội dung sau:
          a. Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
          b. Năng lực lãnh đạo, quản lý;
          c. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
          2. Phân loại đánh giá công chức
          2.1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
          Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người thực hiện tốt các nội dung quy định tại khoản 1.1, mục I Công văn này và đảm bảo đủ các điều kiện sau:
          - Hoàn thành vượt mức công việc được giao về thời gian; khối lượng, chất lượng, hiệu quả;
          - Có sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả công tác được cấp có thẩm quyền công nhận (cơ sở, huyện và tương đương, tỉnh, Trung ương);
          - Thực hiện tốt nghĩa vụ cán bộ, công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008; chấp hành tốt quy chế cơ quan, các quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          Đối với công chức lãnh đạo, quản lý ngoài đảm bảo các điều kiện trên còn phải thực hiện tốt các nội dung quy định tại khoản 1.2, mục I Công văn này và cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; Trong cơ quan, đơn vị không có người vi phạm kỷ luật.
          2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
          Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là người thực hiện tốt các nội dung quy định tại khoản 1.1, mục I Công văn này và đảm bảo đủ các điều kiện sau:
          - Đạt yêu cầu về thời gian, khối lượng, chất lượng công việc được giao;
          - Thực hiện tốt nghĩa vụ cán bộ, công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chấp hành tốt quy chế cơ quan, các quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          Đối với công chức lãnh đạo, quản lý ngoài đảm bảo các điều kiện trên còn phải thực hiện tốt các nội dung quy định khoản 1.2, mục I Công văn này và cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          2.3. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
          Công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là những người thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm đ, điểm e khoản 1.1, mục I Công văn này và hoàn thành cơ bản chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhưng hiệu quả chưa cao.
          Đối với công chức lãnh đạo, quản lý ngoài đảm bảo các điều kiện trên còn phải thực hiện các nội dung quy định tại điểm b, điểm c khoản 1.2, mục I Công văn này và cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhưng hiệu quả chưa cao.
          2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ
          Công chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người vi phạm một trong các quy định tại điểm a, điểm b, điểm đ, điểm e của khoản 1.1, mục I Công văn này hoặc không hoàn thành khối lượng, tiến độ công việc được giao.
          Công chức lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ là những người vi phạm một trong các quy định tại điểm a, điểm b, điểm đ, điểm e của khoản 1.1, mục I, điểm a, điểm b, điểm c khoản 1.2 mục I Công văn này hoặc cơ quan đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hoặc hoàn thành cơ bản chỉ tiêu nhiệm vụ được giao nhưng hiệu quả thấp.
          Công chức đang bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong năm thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
          Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.
          Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan sử dụng đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết thôi việc.
          Công chức vi phạm quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan, tổ chức tiến hành đánh giá, xếp loại phù hợp hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
          3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá công chức
          3.1 Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị
          - Công chức tự đánh giá các nội dung quy định tại khoản 1.1 và khoản 1.2 mục I Công văn này, chú trọng kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác, tự phân loại;
          - Tập thể công chức của cơ quan (nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc) họp tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; Tổ chức lấy phiếu đánh giá, thăm dò xếp loại công chức (theo mẫu gửi kèm Công văn này);;
          - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc và kết quả phiếu thăm dò xếp loại công chức.
          3.2. Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
          Công chức tự đánh giá các nội dung quy định tại khoản 1.1 (và khoản 1.2 đối với công chức cấp phó của người đứng đầu) mục I Công văn này, chú trọng kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác, tự phân loại;
          - Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá ưu, nhược của công chức trong công tác;
          - Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức họp tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; Tổ chức lấy phiếu đánh giá, thăm dò xếp loại công chức (theo mẫu gửi kèm Công văn này);
          - Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức làm việc và kết quả phiếu thăm dò xếp loại công chức
          II. Đánh giá viên chức
          1. Nội dung đánh giá viên chức
          1.1 Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý
          a. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
          b. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
          c. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
          d. Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức;
          1.2. Đối với viên chức quản lý
          Viên chức quản lý ngoài đánh giá các nội dung quy định tại khoản 1.1, mục II của Công văn này, còn đánh giá theo các nội dung sau:
          a. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
          b. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
          2. Phân loại đánh giá viên chức
          2.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
          Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người thực hiện tốt các nội dung quy định tại khoản 1.1, mục II Công văn này, cụ thể phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
          - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công việc được giao, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả;
          - Có sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả công tác được cấp có thẩm quyền công nhận (cơ sở, huyện và tương đương, tỉnh, Trung ương);
          - Thực hiện tốt nghĩa vụ của viên chức quy định tại Luật Viên chức năm 2010; chấp hành tốt quy chế cơ quan, các quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          Đối với viên chức quản lý ngoài đảm bảo các điều kiện trên còn phải thực hiện tốt các nội dung quy định tại điểm khoản 1.2, mục II Công văn này và cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; Cơ quan, đơn vị không có người vi phạm kỷ luật.
          2.2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
          Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là người thực hiện tốt các nội dung quy định tại khoản 1.1, mục II Công văn này và phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc đượng giao, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả;
          - Thực hiện tốt nghĩa vụ của viên chức quy định tại Luật Viên chức năm 2010, chấp hành tốt quy chế cơ quan, các quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          Đối với viên chức quản lý ngoài đảm bảo các điều kiện trên còn phải thực hiện tốt các nội dung quy định tại khoản 1.2, mục II Công văn này và cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          2.3 Hoàn thành nhiệm vụ
          Viên chức hoàn thành nhiệm vụ là những người thực hiện các nội dung quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1.1, mục II Công văn này và hoàn thành cơ bản khối lượng, tiến độ công việc được giao nhưng hiệu quả chưa cao.
          Đối với viên chức quản lý ngoài đảm bảo các điều kiện trên còn phải thêm yêu cầu cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhưng hiệu quả chưa cao.
          2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ
          Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người vi phạm một trong các nội dung quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1.1, mục II Công văn này hoặc không hoàn thành khối lượng, tiến độ công việc được giao.
          Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ là những người vi phạm một trong các quy định trên đây hoặc cơ quan đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc hoặc hoàn thành cơ bản chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhưng hiệu quả thấp.
          Viên chức đang bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong năm thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
          Viên chức 02 năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (theo Điều 29 Luật Viên chức).
          Viên chức vi phạm quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan, tổ chức tiến hành đánh giá, xếp loại phù hợp hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
          3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá viên chức
          3.1 Đối với viên chức quản lý
          - Viên chức tự đánh giá các nội dung quy định tại khoản 1.1 và khoản 1.2, mục II Công văn này, chú trọng kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác, tự phân loại;   
- Tập thể nơi viên chức quản lý làm việc tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; Tổ chức lấy phiếu đánh giá, thăm dò xếp loại viên chức (theo mẫu gửi kèm Công văn này);
- Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định xếp loại và thông báo đến viên chức quản lý sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc và kết quả phiếu thăm dò xếp loại viên chức.
3.2 Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý
- Viên chức tự đánh giá các nội dung quy định tại khoản 1.1, mục II Công văn này, chú trọng kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác, tự phân loại;
 - Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; Tổ chức lấy phiếu đánh giá, thăm dò xếp loại viên chức (theo mẫu gửi kèm Công văn này);
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác, tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức làm việc, kết quả phiếu thăm dò xếp loại viên chức  và quyết định phân loại viên chức.
Kết quả phân loại đánh giá được lưu vào hồ sơ công chức, viên chức và thông báo đến công chức, viên chức.UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện đánh giá phân loại công chức, viên chức của đơn vị  và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (theo biểu mẫu gửi kèm) gửi về phòng Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 năm 2012 để tổng hợp báo cáo gửi tỉnh và theo dõi./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;      
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Lưu: VT/UBND.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Công Lý
 

Tác giả bài viết: Dương Văn Thuần Trường TH Thị trấn Hương khê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Hôm nayHôm nay : 413

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19125

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 779992