kế hoạch chuyên đề hè 2014

Thứ bảy - 02/08/2014 08:18
  UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:  565/KH-GDTH                         Hương Khê, ngày 29 tháng 7 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN HÈ NĂM 2014
         
Thực hiện các văn bản: Kế hoạch số 601/KH-SGDĐT ngày 14/5/2014 về kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè năm 2014; Công văn số 636/SGDĐT-GDTH ngày 19/5/2014 của Sở GD&ĐT về chuẩn bị triển khai đại trà dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ GD; Thông báo số 968/TB-SGDĐT ngày 16/7/2014 về Thông báo Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV mầm non, tiểu học hè 2014; Phòng GD&ĐT triển khai kế hoạch bồi dưỡng  CBQL, GV tiểu học hè 2014, như sau:
A. MỤC ĐÍCH
1. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV.
2. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.
3. Nâng cao nhận thức, kĩ năng triển khai các nội dung, nhiệm vụ năm học 2014-2015 cho CBQL, GV cấp học.
B. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
I. NỘI DUNG
1. Tổ chức nghiên cứu Thông tư 32/2011-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình GDTX giáo viên tiểu học.
2. Tập huấn và triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu CGD cho CBQL, GV.
3. Chuyên đề phương pháp ”Bàn tay nặn bột” và các chuyên đề PPDH, Giáo dục kỹ năng sống ở Tiểu học.
4. Mô hình trường học mới VNEN.
5. Giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.
II. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Tập huấn tại Sở GD&ĐT:
- Đổi mới phương pháp dạy học: gồm có 06 hiệu trưởng được phòng chọn; thời gian: 01 ngày.
- Đối với CBQL, GV dạy lớp 2,3 trường nhân rộng VNEN năm học 2014-2015; CBQL, GV lớp 4 với trường TH Hương Trà; thời gian: 03 ngày.
2. Tập huấn tại huyện
- Giáo viên dạy lớp 1 năm học 2014-2015, CBQL phụ trách dạy học CGD của trường, chuyên đề về công tác dạy học tuần 0 và trò chơi tiếng Việt lớp 1; thời gian: 02 ngày;
- Giáo viên còn lại,  chuyên đề về dạy học CGD; thời gian: 01 ngày;
- Cán bộ quản lí, GV không thuộc các trường dạy VNEN năm học 2014-2015 chuyên đề dạy học VNEN, phương pháp dạy học BTNB, giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia NTM; thời gian: 01 ngày;
- Cán bộ quản lí và GV trường dạy học VNEN năm học 2014-2015 chuyên đề phương pháp dạy học BTNB, giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia NTM; thời gian: 1/2 ngày.
- Chuyên đề về phương pháp dạy học.
3. Tập huấn tại trường
- Tổ chức nghiên cứu Thông tư 32/2011-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình GDTX giáo viên tiểu học.
- Tập huấn về  kỹ năng sống; hướng dẫn sử dụng và thực hành sách bài tập kỹ năng sống các lớp 1 đến 5.
- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2014-2015 (theo Thông tư số: 26/2012/TT-BGDĐT).
III. LỊCH VÀ BIÊN CHẾ CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ
1.     Các lớp tiếp thu chuyên đề tại Sở GD&ĐT
Thực hiện theo công văn 558/PGDĐT-GDTH ngày 24/7/2014.
2.     Các lớp tại huyện
a) Lớp chuyền đề dạy học tuần 0 và các trò chơi tiếng Việt 1 CGD:
- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 7h00 12/8/1024 đến hết ngày 13/8/2014;
- Địa điểm: Trường tiểu học Thị Trấn Hương Khê;
- Biên chế lớp học:
Lớp Các trường tiểu học SL dự kiến Cán sự lớp Giảng viên
A H.Liên, H.Lâm, H.Trạch, P.Trạch, H.Đô, L.Yên, H.Trà 39 Lớp trưởng: Trần Thị Hường (H.Trà); Lớp phó: Cao Tuấn Anh (H.Trạch) Võ Thị Hoa; Lê Thị Hằng
B H.Xuân, H.Vĩnh, P.Gia, T.Trấn, P.Phong, G.Phổ, H.Thuỷ 37 Lớp trưởng: Nguyễn Thị Hạnh (T.Trấn); Lớp phó: Lê Thị Lan (H.Xuân) Phạm Thị Kim Tuyến;
Hoàng Thị Minh
C H.Giang, H.Long, H.Bình, H.Hải, P.Đồng, P.Điền, P.Mĩ, H.Linh, T.Bát 39 Lớp trưởng: Nguyễn Thị Hương (H.Long); Lớp phó: Đường Đức Mạnh (T.Bát) Nguyễn Thị Hồng;
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
b) Lớp cho giáo viên còn lại chưa dự chuyên đề về CGG, chuyên đề về dạy học CGD:
- Thời gian: Mỗi lớp 01 ngày, bắt đầu từ 7h00 ngày 12/8/2014 đến hết ngày 15/8/2014. Lịch học cụ thể cho các các lớp theo thứ tự lớp A,B,C,D học tương ứng với ngày 12,13,14,15/8/2014.
- Địa điểm: Hội trường phòng GD&ĐT.
- Biên chế lớp học:
Lớp Các trường tiểu học Dự kiến số lượng GVVH Cán sự lớp Ngày CĐ
A H.Lâm, H.Liên, H.Trạch, H.Đô, H.Long 128 Lớp trưởng: Tổ trưởng tổ 5 (H.Lâm); Lớp phó: Tổ trưởng tổ 3 (H.Trạch) 12/8/2014
B H.Trà, L.Yên, H.Xuân, H.Vĩnh, P.Gia, P.Đồng 131 Lớp trưởng: Tổ trưởng tổ 5 (H.Trà); Lớp phó: Tổ trưởng tổ 3 (H.Vĩnh) 13/8/2014
C P.Trạch, P.Phong, H.Bình, H.Linh, T.Bát, H.Hải, P.Mĩ 130 Lớp trưởng: Tổ trưởng tổ 5 (P.Trạch); Lớp phó: Tổ trưởng tổ 3 (P.Phong) 14/8/2014
D T.Trấn, G.Phổ, H.Giang, H.Thuỷ P.Điền 131 Lớp trưởng: Tổ trưởng tổ 5 (T.Trấn) Lớp phó: Tổ trưởng tổ 3 (G.Phổ) 15/8/2014
 
c) Lớp cho Cán bộ quản lí, GV không thuộc các trường dạy VNEN năm học 2014-2014 chuyền đề dạy học VNEN, phương pháp dạy học BTNB, giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia NTM:
- Thời gian: 01 ngày/lớp, bắt đầu từ 7h00 ngày 20/8/2014 đến hết ngày 22/8/2014; cụ thể các A,B,C học ngày 20/8/2014, các lớp D,E,H học ngày 21/8/2014, các lớp G,M,N học ngày 22/8/2014.
          - Địa điểm: trường tiểu học Hương Trà
          - Biên chế lớp học:
Lớp Các trường tiểu học Dự kiến số lượng GVVH Cán sự lớp Ngày Chuyên đề
A H.Lâm, ½ H.Liên 33 Lớp trưởng: Hiệu trưởng  (H.Lâm); Lớp phó: Hiệu trưởng (H.Liên) 20/8/2014
B H.Trạch, ½ H.Liên 35 Lớp trưởng: Hiệu trưởng (H.Trạch); Lớp phó: Phó hiệu trưởng (H.Liên) 20/8/2014
C H.Xuân, P.Gia 36 Lớp trưởng: Hiệu trưởng  (H.Xuân); Lớp phó: Hiệu trưởng (P.Gia) 20/8/2014
D H.Vĩnh, L.Yên 36 Lớp trưởng: Hiệu trưởng (H.Vĩnh) Lớp phó: Hiệu trưởng (L/Yên) 21/8/2014
E Thị Trấn 29 Lớp trưởng: Hiệu trưởng (T.Trấn) 21/8/2014
H H.Bình, H.Thuỷ 34 Lớp trưởng: Hiệu trưởng  (H.Bình); Lớp phó: Hiệu trưởng (H.Thuỷ) 21/8/2014
G H.Giang, H.Đô 35 Lớp trưởng: Hiệu trưởng (H.Giang) Lớp phó: Hiệu rưởng (H.Đô) 22/8/2014
M H.Hải, ½ P.Trạch 34 Lớp trưởng: Hiệu (H.Hải) Lớp phó: Phó hiệu trưởng (P.Trạch) 22/8/2014
N H.Linh, ½ P.Trạch, T.Bát 36 Lớp trưởng: Hiệu trưởng (H.Linh) Lớp phó: Hiệu trưởng (P.Trạch) 22/8/2014
          d) Cán bộ quản lí và GV trường dạy học VNEN năm học 2014-2015 chuyên đề phương pháp dạy học BTNB, giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia NTM:
- Thời gian: 1/2 ngày/lớp; từ ngày 23/8/2014 đến ngày 24/8/2014 buổi sáng từ 7h00 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 15h30.
- Địa điểm: trường tiểu học Gia Phổ;
- Biên chế lớp học:
Lớp Các trường tiểu học Dự kiến số lượng GVVH Cán sự lớp Ghi chú
A H.Trà, P.Phong, P.Điền 38 Lớp trưởng: Hiệu trưởng  (H.Trà; Lớp phó: Hiệu trưởng (P.Phong) Sáng 23/8/2014
B G.Phổ, P.Mĩ 33 Lớp trưởng: Hiệu trưởng (G.Phổ); Lớp phó: Hiệu trưởng (P.Mĩ) Chiều 23/8/2014
C H.Long, P.Đồng 31 Lớp trưởng: Hiệu trưởng  (H.Long); Lớp phó: Hiệu trưởng (P.Đồng) Sáng 24/8/2014
 
          e) Chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt chuyên môn, Phòng sẽ thông báo kế hoạch khi có lịch của Sở GD&ĐT.
3.     Cấp trường
-         Xây dựng kế hoạch, phân công giảng viên tổ chức chuyên đề 2 nội
dung trên; Hướng dẫn XD kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2014-2015;
          - Triển khai học tập nhiệm vụ năm học, Thông tư 32/2006/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học;
          - Hướng dẫn các loại hồ sơ học sinh, hồ sơ của tổ chuyên môn, hồ sơ, sách vở, đồ dùng học sinh, lưu ý cách bọc, nhãn vở, sách giáo khoa đảm bảo thẩm mĩ …
4.     Một số lưu ý:
-         Giáo viên dạy lớp 1 và Phó hiệu trưởng phụ trách CGD nghiên cứu
kỹ thiết kế dạy tuần 0 để thảo luận tại chuyên đề có hiệu quả.
- Các trường lập danh sách CBQL, GV dự chuyên đề (theo mẫu) gửi về email: letan.hk@gmail.com trước ngày 07/8/2014; trường được chia đôi số lượng học ở 2 lớp chuyên đề thì ghi tên lớp học ở cột ghi chú.
- Số lượng trên chỉ căn cứ trên kế hoạch lớp học, do vậy các trường lập đủ số lượng giáo viên của trường mình theo lớp cả Tổng phụ trách đội, GV dạy các môn hát nhạc, mĩ thuật, anh văn. Tin học, thể dục.
- Các trường đặt địa điểm chuyên đề dựa trên số lượng dự kiến học viên của các lớp chuyên đề, chuẩn bị bàn ghế đủ chỗ ngồi cho số lượng dự kiến + 3 ở mỗi lớp.
- Chuẩn bị nước uống, vệ sinh phong quang lớp học; hệ thống điện, quạt mát ở các phòng đảm bảo hoạt động tốt, ổ cắm điện để sử dụng trình chiếu.
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN
DỰ CHUYÊN ĐỀ HÈ 2014
Lớp chuyên đề môn: …………………; ngày …. Tháng 8/2014
Trường tiểu học ………………………..
 
TT Họ và tên Chức vụ Kí tên tham gia Ghi chú
1        
2        
 
  NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                               HIỆU TRƯỞNG
  (Kí, học tên)                                                        (Kí, họ tên, đóng dấu)
 
 
Lưu ý: lập thứ tự từ CBQL, CB có chức danh đến thứ tự GV các khối.
         
Trường hợp đặc biệt không tham gia chuyên đề được phải có giấy báo nghỉ (có xác nhận của hiệu trưởng); nếu vắng không lí do chính đáng cá nhân, nhà trường phải kiểm điểm trách nhiệm và chịu kinh phí cho tổ chức học lại.
          Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè 2014; yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nếu có điều chỉnh do kế hoạch cấp trên, Phòng sẽ thông báo để các trường điều chỉnh kế hoạch đơn vị. Nếu vướng mắc đến nội dung, kế hoạch chuyên đề các trường thông tin về cho bộ phận chuyên môn tiểu học (đ/c Tân, ĐT: 0982487016) để cùng tháo gỡ.
 
Nơi nhận:                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Trưởng, các PTP; CTCĐ ngành;
- TTr-thi đua, CV cấp học;
- Lưu VT/PGDĐT.
                                                                                                      (Đã kí)
                                                                                  Hà Thị Hiền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13

Hôm nayHôm nay : 94

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16353

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 732296