Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

Thứ năm - 10/09/2015 16:01
   
Năm học 2014 - 2015 là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Công đoàn GD Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trường tiểu học Thị Trấn  nhiệm kỳ 2014 -2015.
Thực hiện theo chương trình kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015 của Công Đoàn Trường Tiểu học Thị Trấn.
Trong năm học 2014 - 2015 CĐCS trường Tiểu học Thị Trấn đánh giá các hoạt động Công đoàn như sau:
Phần thứ nhất
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014-2015
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
Năm học 2014 - 2015 là năm học mà toàn ngành GD thi đua thực hiện NQ Đại hội X Công Đoàn Việt Nam. NQ Đại hội  CĐGD tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ thị NQ về nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Cuộc vận động: 2 không trong GD, cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành, của trường, của tổ chức CĐCS.
Có biện pháp tích cực để bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ trong nhà trường ở các lĩnh vực.
Kiện toàn, củng cố lại tổ chức CĐCS, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt CĐ. Luôn luôn quan tâm, lắng nghe, tâm tư nguyện vọng của ĐVCĐ.
Xây dựng  mối đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị
1. Tình hình đội ngũ CB CC VC.
  1.1. Tổng số CBGV:  49,  nữ :  42.
              - Tổng số CBGV trong biên chế: 49,  nữ: 42.
              - Tổng số CBGV ngoài biên chế: Không.
              - Tổng số CBGV được đóng bảo hiểm xã hội là: 49,  nữ: 42.
1.2. Công tác phát triển Đảng:
              - Tổng số đảng viên : 38 đ/c , Nữ: 36 đ/c
              - Số đoàn viên được bồi dưỡng đối tượng Đảng trong năm học: 1 đ/c.
1.3. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
              - Số GV trình độ đạt chuẩn: 49 đ/c - Tỉ lệ : 100%
              - Số GV trình độ trên chuẩn: 41 đ/c- Tỉ lệ : 83%
              - Trong đó đại học : 18 đ/c
              - Cao đẳng             :  23 đ/c
1.4. Tổ chức công đoàn:
              + Tổng số ĐVCĐ là 49, nữ 42.
1.5.  Kết quả thực hiện Chỉ thị 40- CTTW và QĐ09/205 của thủ tướng Chính phủ
              + Số người tinh giảm BC theo chỉ thị 40-CTTW và QĐ09/2005 của thủ tướng Chính phủ:  Không
2. Những thuận lợi và khó khăn.
a/ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo của BCH CĐGD huyện, chi bộ nhà trường. Sự phối kết hợp, thống nhất giữa Công đoàn với BGH và các tổ chức đoàn thể nhà trường trong việc thực hiện công tác Công đoàn và nhiệm vụ năm học.
- Tập thể CBCCVC trong nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất cao và giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, có tinh thần tương thân tương ái.
- Trường nhiều năm liên tục là trường tiên tiến cấp tỉnh. CĐ luôn đạt danh hiệu Công đoàn VMXS.
- Đội ngũ ĐVCĐ có tư tưởng chính trị tốt, yên tâm công tác, tác phong mẫu mực, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiều GV có kinh nghiệm trong giảng dạy.
- Trường có một Chi bộ Đảng độc lập.
b/ Khó khăn.
       - Cường độ làm việc của giáo viên quá căng thẳng, dạy 2 buổi/ ngày, Thời gian kinh phí dành cho hoạt động Công đoàn quá hạn hẹp nên việc tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tham gia  hoạt động,  giao lưu, tham quan du lịch hết sức khó khăn.
        - Kinh phí hoạt động hạn chế nên chưa đáp ứng kịp thời trong các hoạt động.
- BCH CĐ đều làm công tác kiêm nhiệm nên thời gian công tác hoạt động Công đoàn còn hạn chế, đôi lúc bị động.
- Đội ngũ CBCCVC không ổn định.
B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.
1. Chương trình 1: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền,  lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định:
- Trong năm học qua công đoàn đã phối hợp với BGH, tham mưu với chính quyền địa phương với tinh thần xã hội hóa giáo dục, chăm lo đời sống cho đoàn viên. Công đoàn đã theo dõi, giám sát và đề xuất với chính quyền thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của cán bộ giáo viên, công đoàn viên mà Đảng và Nhà nước đã ban hành.
- Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo, người lao động; kịp thời kiểm tra, giám sát, đề xuất và điều chỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương đối với nhà giáo, người lao động tại đơn vị; Công đoàn đã tham gia họp xét và đề nghị nâng lương kịp thời cho CBCCVC.
- Phối hợp với BGH nhà trường đề xuất những công đoàn viên ưu tú giữ các chức vụ quan trọng, tham gia quản lý đơn vị, thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục; tham gia phân công giáo viên chủ nhiệm lớp học phù hợp với năng lực của GV.
- Tạo được mối quan hệ đoàn kết giữa các công đoàn viên nhà trường.
- Đẩy mạnh hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống theo hướng: Phối hợp với chính quyền giải quyết thỏa đáng giữa quyền lợi và hiệu quả công việc được giao; Công tác giúp đỡ, thăm hỏi  đoàn viên vượt khó được công đoàn chú trọng thường xuyên, phát động phong trào vượt khó, tự học, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          Trong năm học Ban nữ công đã kết hợp với tổ Công đoàn thăm hỏi động viên kịp thời  các gia đình ĐVCĐ không may bị đau ốm và tang chế.
          * Cụ thể: Góp tay thăm viếng 2 đám tang của thân nhân ĐVCĐ với số tiền
4.000.000 đ ( Mỗi đám 2.000.000 đ). Góp tay thăm ốm đau:  43 đ/c với số tiền 47 triệu đồng.
- Thăm hỏi, tặng quà nhân ngày 20/10 (Bình quân 50.000 đồng/người), tặng quà nhân ngày 20/111 (Bình quân 100.000 đồng/người).tặng quà Tết Nguyên đán (Bình quân 100.000 đồng/người), tặng quà ngày 08/03 (Bình quân 100.000 đồng/người).
- Tặng quà tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi con đoàn viên công đoàn và người lao động (Bình quân 40.000 đồng/cháu).
- Xây dựng quỹ tham quan:Tính đến thời điểm tháng 4 năm 2015( Năm học: 2014 - 2015) 34.300.000 đồng. Tổ chức tham quan du lịch tại Cửa Lò cho hơn 20 CBGVNV với tổng số tiền 21 triệu đồng.
- Công đoàn trích nguồn quỹ công đoàn xây dựng 1 sân bóng chuyền và 1 sân cầu lông.
- Công đoàn cùng nhà trường tập trung chỉ đạo CBCCVC thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.     
2. Chương trình 2: Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGVNV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
- Công đoàn phối hợp với chính quyền tăng cường công tác bồi dưỡng, xây dựng và củng cố đội ngũ về chính trị tư tưởng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hành động thực hiện nghị quyết của Huyện Đảng bộ, Nghị quyết Đảng bộ Thị Trấn và nghị quyết của chi bộ. Nhờ đó mà kỷ cương nề nếp nhà trường được củng cố và duy trì tốt.
          - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thao giảng và dự giờ để rút ra những cái mới, cái hay nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong đó có nhiều đoàn viên công đoàn đạt khá, giỏi.
- Tăng cường giáo dục đạo đức nhà giáo, kiên quyết với việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời tiêu cực, biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào việc chống tiêu cực và bệnh thành tích.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
          - Ngoài ra còn phối hợp tổ chúc tuyên truyền về: Giáo dục dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, và các cuộc vận động khác mà ngành và địa phương phát động.
*Kết quả: Trong năm học 100% ĐVCĐ xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên công đoàn, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, với đồng nghiệp, hoà nhã tâm huyết với ngành, tận tâm với học sinh. Biết học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, tự học để nâng cao trình độ đáp ứng xu thế phát triển cuả xã hội. Góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt  luật lao động và điều lệ công đoàn Việt Nam. Triển khai thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.
          3. Chương trình 3: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo
- Phối hợp với nhà trường, địa phương tham gia các hoạt động , và thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành, địa phương hoặc các tổ chức đoàn thể khác phát động.
- Thường xuyên vận động cán bộ giáo viên công đoàn trong trường quyên góp ủng hộ học sinh nghèo đau ốm và vượt khó.
- Công tác xã hội hóa giáo dục: Tranh thủ sự lãnh đạo của ngành, của địa phương và của các lực lượng xã hội, để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Mở rộng và tạo nên mối quan hệ gắn bó chặc chẽ giữa “Nhà trường-Gia đình-Xã hội” cùng thực hiện mục tiêu chung về giáo dục và đào tạo.
* Kết quả cụ thể của việc tổ chức thực hiện và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động:
100% CBGVNV tham gia các quỹ: mái ấm tình thương, quĩ tự có, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai và nghèo khó trong địa phương và trên cả nước.
           Phối kết hợp với nhà trường làm tốt công tác PCGDTH - ĐĐT mức độ 2.
          Kết hợp với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh.
Triển khai thực hiện cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo";Cuộc vận động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm ”;Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động: hai không trong GD và Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
100% ĐVCĐ thực hiện tốt cuộc vận động DS - KHHGĐ, không có ĐVCĐ sinh con thứ 3 .
          100% ĐVCĐ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.
             Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh chất lượng học tập đại trà, chú trọng chất lượng mũi nhọn, phụ đạo học sinh yếu kém.
 Động viên đoàn viên đăng ký tham gia thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn 20/10, 20/11, 3/2, 8/3 …tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (Đạt 14 đ/c)v.v....
 Tổ chức các chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt nhóm chuyên môn, các phần mềm dạy học. lồng ghép GDBV môi trường, GDKNS vào các tiết học, buổi học.
Triển khai dạy học theo phương pháp "bàn tay nặn bột" ở môn khoa học khối 4-5 đạt kết quả cao.
 Làm tốt công tác đăng kí thi đua năm học 2014 – 2015 của các tập thể và cá nhân cả bên chính quyền và bên công đoàn.
 Phân công theo dõi thi đua sát sao, xét thi đua khối CBGV một cách công bằng, khách quan, dân chủ.
          100% ĐVCĐ có ý thức tham gia tốt công tác địa phương và đóng góp các quỹ nơi cư trú.
          Tổ chức lao động trồng và chăm sóc 19 bồn hoa tạo cảnh đẹp nhà trường.
Tổ chức tốt lễ tết trung thu cho HS và con em CBGVNV với quy mô lớn (Chi 2.100.000 đ mua quà cho các cháu)     
4. Chương trình 4:  Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
          - Công tác chỉ đạo và các giải pháp thực hiện;
+ Duy trì và thực hiện tốt hồ sơ và hoạt động của công đoàn, củng cố xây dựng tổ chức công đoàn, có nề nếp sinh hoạt theo đúng điều lệ của công đoàn, xây dựng mối quan hệ, phối hợp với chính quyền trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích người lao động, vì nhiệm vụ chính trị của ngành.
+ BCH CĐ luôn nêu cao vai trò vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình trong các hoạt động phong trào, công đoàn đã thực sự thu hút  sự quan tâm của người lao động vào hoạt động có hiệu quả.
+ Nề nếp sinh hoạt của BCH họp theo đúng định kỳ 03 tháng/ lần.
+ Củng cố, ổn định tổ chức, cơ quan điều hành; xây dựng quy chế hoạt động của BCH, UBKT; xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn;
+Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng năm và toàn khóa; nền nếp sinh hoạt công đoàn; Đánh giá xếp loại CĐCS;
- Chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học kịp thời phản ánh các dấu hiệu tiêu cực.
- Giới thiệu 01 đ/c công đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét kết nạp.
5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”
- Phong trào “Giỏi việc tr­ường, đảm việc nhà” đ­ược công đoàn  quan tâm. Ngay từ đầu năm Công đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Giỏi việc tr­ường, đảm việc nhà”. Tổ chức cho chị em cán bộ giáo viên đăng ký danh hiệu. Ban nữ công đã chỉ đạo, vận động nữ CBGV tích cực thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy. Tổ chức thành công kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, tọa đàm kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.
-  Công tác KHHGĐ đã đ­ược các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt, hầu hết chị em nữ CBGV đã thực hiện nghiêm túc.
*Kết quả:
_- 100% CBCĐV nữ đăng kí kế hoạch hóa gia đình.
- Nhiều nữ công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Phong trào : “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” và Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, Vì sự tiến bộ của phụ nữ: Đây là phong trào mang tính xã hội nhằm xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá không những ở cơ quan mà còn ảnh hưởng lớn đến cụm dân cư mà đoàn viên đang sinh hoạt, nên công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để ĐVCĐ phát huy tính tích cực, chủ động trong các hoạt động này.
          Ban nữ công giám sát kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho nữ CCVC. Vận động nữ ĐV đăng ký tham gia phong trào “Giỏi việc Trường – Đảm việc nhà”, có 100% chị em đăng ký tham gia.
Đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động nữ công, tổ chức tốt các ngày lễ tết : Tết trung thu, lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN, ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo VN 20/11, tết Giáp ngọ, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 .v.v...
6. Tăng cường công tác kiểm tra
- Hoạt động kiểm tra của công đoàn và của UBKT công đoàn được thực hiện nghiêm túc, góp phần đảm bảo về ngày công, chính sách tiền lương của CBVC nhà trường .
7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn
- Công tác tài chính công đoàn: Thực hiện thu chi theo đúng nguyên tắc, điều lệ của luật công đoàn.
- Xây dựng nguồn quĩ tự có hàng tháng mỗi giáo viên đóng góp 30.000đ, nhằm giúp đỡ kịp thời những công đoàn viên gặp khó khăn, và các vấn đề đột xuất.
- Thực hiện thu-chi tài chính theo quy chế chi tiêu quỹ công đoàn.
        8. Những ưu điểm:
- Phối hợp với các  đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức thành công hội nghị CCVC và công đoàn năm học  2014 – 2015.
- Phát động thi đua  ngay từ đầu năm học và cho ĐVCĐ đăng kí thi đua của tập thể và cá nhân, hoàn thiện hồ sơ đăng kí thi đua nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT  nhân  dịp các ngày lễ lớn 20/10,  20/11, 8/3 đặc biệt là tham gia nhiệt tình các cuộc thi do Ngành, Huyện, Tỉnh tổ chức. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường TH trong huyện.
- Tham gia giám sát việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà trường.
- Động viên đội ngũ CBGV khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục nhà trường; Động viên  CBGV nhà trường không ngừng thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Tham gia họp xét thi đua cuối năm, Kết quả Xếp loại thi đua khối CBGV: Xếp loại xuất sắc: 37 Đ/c; Xếp loại  tốt: 12 Đ/c
* Một số tồn tại hạn chế:
- BCH công đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức nên đôi khi không thật sự hiệu quả trong công tác.
- Một số công đoàn viên còn chưa ý thức được vai trò, vị trí  của cá nhân trong tổ chức công đoàn. Nhận thức của một số đoàn viên còn hạn chế, chưa tích cực trong các hoạt động công đoàn.
- Điều kiện vật chất, kinh phí hoạt động, phương tiện cho hoạt động công đoàn còn khó khăn, còn phụ thuộc vào chuyên môn.
               * Xếp loại CĐCS: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
              * Cá nhân: 2 đ/c được Công đoàn GD Hà Tĩnh tặng giấy khen ( Lê Ánh Dương + Võ Tá Hoàng) và 1 đ/c được Công đoàn GD Hương Khê tặng giấy khen (Dương Văn Thuần).
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, BCH CĐCS trường TH Thị Trấn triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 như sau:
                                        
1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBCCVC thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Tuyên truyền về  những chủ trương đổi mới của ngành theo tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung tuyên truyền trong đội ngũ CBCCVC nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới thi cử, đánh giá kết quả giáo dục; vận động CBCCVC thực hiện nghiêm túc Chỉ thị năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức Liên hoan " Tiếng hát Giáo viên lần thứ 4" chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam.
2. Chủ động phối hợp với chuyên môn để tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBCCVC. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thăm hỏi động viên đoàn viên kịp thời lúc ốm đau, hoạn nạn, gặp hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết.Tham gia đánh giá, xếp loại, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật….theo kế hoạch của nhà trường. Quan tâm công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường; chủ động và tăng cường tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, nhà trường, công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp.
3. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của nhà trường, đơn vị; kịp thời phản ánh với cấp trên những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình đổi mới của ngành. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục trong thể thao CBCCVC; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn nội dung các phong trào thi đua và các cuộc vận động với các chủ trương đổi mới của ngành và của công đoàn cấp trên. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước như: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội QP toàn dân 22/12;  ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; ngày giải phóng thống nhất đất nước…
4. Công đoàn phối hợp với hiệu trưởng để thực hiện tốt quy chế dân chủ, Hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát, phản biện và tham gia quản lý đơn vị, trường học; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, chủ trọng bồi dưỡng BCH cơ sở; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động; triển khai lập Website của trường và của phòng GD&ĐT Hương Khê và chỉ đạo sử dụng hiệu quả.
5. Phối hợp với chuyên môn cải tiến hình thức sinh hoạt chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học; dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; dạy học theo dự án; chỉ đạo sử dụng thiết bị có hiệu quả, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa, lịch sử địa phương góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Vận động đoàn viên thực hiện tốt công tác tự học tự rèn, bồi dưỡng thường xuyên, dự giờ thăm lớp đảm bảo; tham gia tốt các cuộc thi do cấp trên tổ chức (Tham gia thi GVG cấp tỉnh, GVCN cấp huyện…); thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
6. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, tránh hình thức; cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo kế hoạch của công đoàn Ngành; tham gia tốt các hoạt đền ơn đáp nghĩa, công tác tình nghĩa theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, ngày “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “vì tuổi thơ”, “Giúp em học giỏi” hiến máu tình nguyện….. Tham gia tích cực vào cuộc vận động ''Xã hội hoá giáo dục''.
7. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp với Ban VSTBPN hoàn thành các mục tiêu chuẩn bị cho tổng kết Kế hoạch BĐG, hoạt động VSTBPN và tiểu  Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học”, giai đoạn 2010-2015; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình.
8. Ủy ban kiểm tra CĐCS các cấp, tham mưu, giúp Ban Chấp hành Công đoàn tăng cường kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, thực hiện Nghị Quyết Đại hội Công đoàn các cấp, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính.
9. Tiếp tục đổi mới nội dung, và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn theo kế hoạch công đoàn cấp trên. Quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phấn đấu có 02 đoàn viên giới thiệu được chi bộ kết nạp.
10. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo và nếp sống văn minh công cộng. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng trường học không khói thuốc lá. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng “Đơn vị, cơ quan văn hoá và  Gia đình nhà giáo văn hoá”.
11. Thực hiện tốt công tác thu – chi và quản lý ngân sách công đoàn, công khai, minh bạch; thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.
12. Phát huy tốt vai trò của Ủy ban Kiểm tra CĐ tham mưu BCH công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
13. Thực hiện đúng, đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Nắm bắt kịp thời tư tưởng nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để giải quyết kịp thời những vướng mắc và nguyện vọng của đoàn viên.
14. Một số hoạt động quan trọng trong năm học 2015 - 2016:
 - Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10.
 - Phối hợp với chính quyền tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  - Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày QTPN 8/3.
Trên đây là báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2014- 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2015- 2016 của công đoàn trường TH Thị Trấn. Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn ngành để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rất mong được đóng góp ý kiến của CBCCVC để xây dựng công đoàn trường tiểu học Thị Trấn ngày càng vững mạnh toàn diện.
   

Tác giả bài viết: CTCĐ- Dương Văn Thuần

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Hôm nayHôm nay : 375

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19087

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 779954