Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Thứ tư - 14/01/2015 10:02
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC  HƯƠNG KHÊ
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH THỊ TRẤN
Số:  17 / BC - CĐTHTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                                              Thị Trấn, ngày 08 tháng 01 năm 2015
 
BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
 
Thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trường tiểu học Thị Trấn  nhiệm kỳ 2012 -2015.
Thực hiện theo chương trình kế hoạch hoạt động Công Đoàn Trường Tiểu học Thị Trấn năm học 2014 - 2015.
 Trong học kỳ I năm học 2014 - 2015 Công đoàn trường Tiểu học Thị Trấn đánh giá lại các hoạt động Công đoàn và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II như sau:
Phần I
Báo cáo sơ  KẾTcông tác công đoàn.
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành, của trường, của tổ chức CĐCS.
Có biện pháp tích cực để bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ trong nhà trường ở các lĩnh vực.
Kiện toàn, củng cố lại tổ chức CĐCS, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt CĐ. Luôn luôn quan tâm, lắng nghe, tâm tư nguyện vọng của ĐVCĐ.
Xây dựng  mối đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị
1. Tình hình đội ngũ CB CC VC.
  1.1. Tổng số CBGV:  49, nữ :  42.
              - Tổng số CBGV trong biên chế: 49     nữ : 42
              - Tổng số CBGV ngoài biên chế: Không
              - Tổng số CBGV được đóng bảo hiểm xã hội là: 49, nữ: 42
1.2. Công tác phát triển Đảng:
              - Tổng số đảng viên : 38 đ/c , Nữ : 36 đ/c
              - Số đoàn viên được giới thiệu làm hồ sơ kết nạp Đảng trong học kỳ I: 1 đ/c.
1.3. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
              - Số GV trình độ đạt chuẩn: 49 đ/c - Tỉ lệ : 100%
              - Số GV trình độ trên chuẩn: 38 đ/c- Tỉ lệ : 78%
              - Trong đó đại học : 18 đ/c
              - Cao đẳng             :  20 đ/c
1.4. Tổ chức công đoàn:
              + Tổng số ĐVCĐ là 49, nữ 42
1.5.  Kết quả thực hiện Chỉ thị 40- CTTW và QĐ09/205 của thủ tướng Chính phủ
              + Số người tinh giảm BC theo chỉ thị 40-CTTW và QĐ09/2005 của thủ tướng Chính phủ:  Không
2. Những thuận lợi và khó khăn.
a/ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo của BCH CĐGD huyện, chi bộ nhà trường. Sự phối kết hợp, thống nhất giữa Công đoàn với BGH và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện công tác Công đoàn và nhiệm vụ năm học.
- Tập thể CBCCCV trong nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất cao và giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, có tinh thần tương thân tương ái.
- Trường nhiều năm liên tục là trường tiên tiến cấp tỉnh. CĐ luôn đạt danh Công đoàn VMXS.
- Đội ngũ ĐVCĐ có tư tưởng chính trị tốt, yên tâm công tác, tác phong mẫu mực, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiều GV có kinh nghiệm trong giảng dạy.
- Trường có một Chi bộ độc lập.
b/ Khó khăn.
- BCH CĐ đều làm công tác kiêm nhiệm nên thời gian công tác hoạt động Công đoàn còn hạn chế, đôi lúc bị động.
- Đội ngũ CBCCVC không ổn định.
B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I
1. Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
          1.1. Tổ chức học tập chính trị, văn bản pháp qui, triển khai luật pháp trong CBCC:
          Quán triệt qui chế dân chủ cơ sở theo NĐ 71/CP của Thủ tướng chính phủ và triển khai QĐ 04 về qui chế dân chủ trong trường học của BGD&ĐT.
          100% ĐV CĐ tham gia học tập chỉnh trị ở đầu năm học theo kế hoạch tổ chức của phòng GD.
          100% ĐVCĐ kí cam kết và nghiêm túc thực cuộc vận động hai không của ngành. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với khẩu hiệu hành động “Mỗi thầy cô là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo
          1.2. Công tác xây dựng Đảng:
          Công tác xây dựng Đảng được BCH CĐ chú trọng, quan tâm và thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường.
Trong  học kỳ I công đoàn đã  bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên kết nạp Đảng( đ/c Võ Tá Hoàng)
          1.3. Tham gia quản lý ngành:
          Đầu năm học BCH CĐ đã tham gia cùng BGH xây dựng kế hoạch năm học.
          Kí cam kết thực hiện cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực ” .
          Tổng số đoàn viên công đoàn đạt chuẩn:  49/49.
          BCH công đoàn cùng với BGH trường tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC tham gia học tập các lớp nâng chuẩn, lớp bồi dưỡng chính trị...
          1.4. Phối hợp tổ chức hội nghị CBCC:
          Các tổ trưởng CĐ đã phối kết hợp với tổ chuyên môn mở hội nghi CBCC tổ.
Công đoàn trường kết hợp với BGH tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm. Phối hợp với chính quyền xây dựng quy chế hoạt động giữa Công đoàn và nhà trường.
          1.5. Tổ chức hội thi, hội thảo về chuyên đề công tác thi đua hai tốt:
          Trong học kỳ I này, Công đoàn đã tổ chức các hoạt đông sinh hoạt kỷ niệm 84 năm ngày LH PN VN  20/10, lồng ghép tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về PN Việt Nam qua các thời kỳ và các trò chơi nhỏ.
          Nhân kỉ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Công đoàn phối kết hợp với chuyên môn tổ chức thi tiết dạy giỏi có 9/12 thầy, cô giáo đạt tiết dạy tốt: Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, cô Trương Thị Dung, cô Phan Thị Thu, cô Trần Thị Loan, cô Dương Thị Thương, cô Phạm Mai Hương, cô Lê Thị Hằng, cô Nguyễn Thị Hà, cô Hoàng Thị Hà, cô Dương Thị Quỳnh.
          Các tổ chuyên môn mở chuyên đề có sử dụng giáo án điện tử nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy.
          1.6. Phát huy các nhân tố và lực lượng nòng cốt thi đua:
          Công tác thi đua dạy và học được công đoàn trường quan tâm, luôn luôn vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt.
   2. Chương trình 2:
Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống CBCC, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.
          2.1. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC.
          Trong học kỳ I qua Công đoàn làm việc cùng chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CBCC  như: Chế độ con dưới 36 tháng tuổi ....
Công đoàn đã tham gia họp xét và đề nghị nâng lương kịp thời cho CBCC.
          Phối hợp với  chính quyền nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương cho CBGV và trợ cấp cho học sinh.
           2.2. Công tác giúp đỡ, thăm hỏi  đoàn viên vượt khó:
          Công tác này được công đoàn chú trọng thường xuyên, phát động phong trào vượt khó, tự học, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          Trong học kỳ I này Ban nữ công đã kết hợp với tổ Công đoàn thăm hỏi động viên kịp thời  các gia đình ĐVCĐ không may bị đau ốm và tang chế.
          * Cụ thể:      + Tiền quỹ công đoàn thặm hỏi: 2.850.000 đ.
+ Tiền góp tay thăm hỏi: 14.000.000 đ.
+ Tiền chi quà các ngày lễ lớn: 18.300.000 đ.
Quỹ tham quan: Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2014( Năm học: 2014 - 2015):  13.700.000 đồng .
          Công đoàn sử dụng nguồn quỹ tham quan cho đoàn viên công đoàn luân phiên tạm ứng giải quyết tạm thời những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt.
          2.3. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:
           Công đoàn trích nguồn quỹ công đoàn đầu tư cho GV tham gia các sân chơi bóng chuyền và cầu lông .
          Công Đoàn phối kết hợp với nhà trường cùng với tổ chức đội tổ chức thành công trò chơi nắng sân trường cho tất cả HS khối 4-5.
          Công đoàn cùng nhà trường tập trung chỉ đạo CBCCVC thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.    
          3. Chương trình 3:
          Vận động tổ chức đoàn viên công đoàn lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
          3.1. Đánh giá việc thực hiện luật lao động, điều lệ công đoàn, quy chế dân chủ trong trường học:
          Trong học kỳ I này 100% ĐVCĐ xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên công đoàn .
          Thực hiện tốt  luật lao động và điều lệ công đoàn Việt Nam.
          Triển khai thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.
          3.2. Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở:
          Trong học kỳ I này công đoàn cùng với nhà trường hướng dẫn các tổ chuyên môn, các tổ công đoàn tiến hành tổ chức hội nghị CBCC tổ, hội nghị CBCC trường một cách công khai dân chủ.
          Ban thanh tra nhân dân trường gồm: 5 Đ/c. Dưới sự chỉ đạo của công đoàn trường, ban thanh tra đã lên kế hoạch cụ thể, giám sát các hoạt động của nhà trường theo định kỳ. Duy trì tốt nề nếp hoạt động và từng bước nâng cao hiệu quả công việc.
          3.3. Công tác xã hội hóa giáo dục:
          Phối kết hợp với nhà trường làm tốt công tác PCGDTH - ĐĐT mức độ 2.
          Kết hợp với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh.
          3.4. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động:
Triển khai thực hiện cuộc vận động: Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo.
Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
Cuộc vận động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm ”.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động: 2 không trong GD.
100% ĐVCĐ thực hiện tốt cuộc vận động DS - KHHGĐ, cuộc vận động nói không với tiêu cực.
          100% ĐVCĐ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.
            3.5. Phong trào thi đua “Dạy tốt , học tốt ”:
 Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh chất lượng học tập đại trà, chú trọng chất lượng mũi nhọn, phụ đạo học sinh yếu kém.
 Động viên đoàn viên đăng ký tham gia thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn 20/10, 20/11…tham gia dự thi giáo viên giỏi v.v.
 Tổ chức chuyên đề : Đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt nhóm chuyên môn, các phần mềm dạy học. lồng ghép GDBV môi trường, GDKNS vào các tiết học, buổi học.
 Làm tốt công tác đăng kí thi đua năm học 2014 – 2015 của các tập thể và cá nhân cả bên chính quyền và công đoàn.
 Phân công theo dõi thi đua sát sao, xét thi đua khối CBGV một cách công bằng, khách quan, dân chủ.
         3.6. Phong trào : “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” và Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, Vì sự tiến bộ của phụ nữ: 
          Đây là phong trào mang tính xã hội nhằm xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá không những ở cơ quan mà còn ảnh hưởng lớn đến cụm dân cư mà đoàn viên đang sinh hoạt, nên công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để ĐV phát huy tính tích cực,chủ đông trong các hoạt động này.
          Ban nữ công giám sát kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho nữ CBVC.- Vận động nữ ĐV đăng ký tham gia phong trào “Giỏi việc Trường – Đảm việc nhà”, có 100% chị em đăng ký tham gia.
         Đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động nữ công, tổ chức tốt các ngày lễ tết : Tết trung thu, lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN, ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo VN 20/11 .v.v
    3.7. Tham gia công tác xã hội của nhà nước và địa phương:
          100% ĐVCĐ có ý thức tham gia tốt công tác địa phương và đóng góp các quỹ nơi cư trú.
          Tổ chức lao động trồng và chăm sóc 18 bồn hoa tạo cảnh đẹp nhà trường. Chi 360.000 đ mua đất đổ bồn hoa.
          Tổ chức tốt lễ tết trung thu cho HS và con em CBGVNV với quy mô lớn (Chi 2.100.000 đ mua quà cho các cháu)
          3.8. Công tác lao động nữ công:
          Ban nữ công công đoàn trường có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học. Duy trì các hoạt động nữ công, phát huy tinh thần đội ngũ CB-CC VC nữ trong mọi hoạt động.
          Tổ chức thành công buổi sinh hoạt  20/10, chi quà cho chị em 2.450.000 đ.
          Vận động CB-CC thực hiện tốt KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ,
          Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế gia đình, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí - Xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
      4. Chương trình 4:
Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
          4.1. Xây dựng hệ thống tổ chức công đoàn :
          Ngay từ đầu năm học Công đoàn đã tiến hành hội nghị công đoàn và lập hồ sơ trình và bầu bổ sung ủy viên BCH công đoàn; BCH công đoàn chỉ đạo các tổ tiến hành bầu ra tổ trưởng công đoàn và vạch ra kế hoạch để hoạt động.
Đảm bảo chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ công đoàn : 4.578.000 đ.
Chi tiền văn phòng phẩm công đoàn: 800.000 đ.
          4.2. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ công đoàn:
          BCH công đoàn thường xuyên nghiên cứu, tham khảo các văn bản hướng dẫn cũng như điều lệ của công đoàn.
          Tìm hiểu, phổ biến các kiến thức pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động đến với ĐVCĐ.     
          Trong học kỳ I, BCH công đoàn đã duy trì tốt việc học tập điều lệ, nghị quyết, nghị định cho các đ/c trong BCH và tổ trưởng công đoàn. Tham gia đầy đủ các lớp tập hấn nghiệp CĐ do công đoàn ngành tổ chức.
          4.3. Công tác văn phòng công đoàn:
          Thực hiện hồ sơ sổ sách công đoàn theo đúng qui định của CĐ ngành.
          Lưu trữ đầy đủ các công văn hướng dẫn của CĐ ngành, công đoàn cấp trên.
          4.4. Phối hợp hoạt động:
          Công đoàn phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để hoạt động, xây dựng mối quan hệ với các đoàn thể hỗ trợ nhau trong công tác.
          Có kế hoạch phân cấp về các tổ công đoàn thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn lúc ốm đau, gặp chuyện không may.
          4.5. Nề nếp sinh hoạt của BCHCĐ:
          Xây dựng nề nếp sinh hoạt như họp BCHCĐ, công đoàn mở rộng, sinh hoạt công đoàn để xây dựng kế hoạch, đánh giá những việc đã làm, phân công công việc cụ thể để hoạt động.
          4.6. Xây dựng ủy ban kiểm tra công đoàn:
          Ngay sau khi hội nghị đầu năm, Công đoàn trường đã tiến hành bầu ủy ban kiểm tra công đoàn gồm 3 Đ/c.
          Ủy ban kiểm tra công đoàn xây dựng quy chế làm việc, sinh hoạt theo định kỳ.
          4.7. Công tác thông tin báo cáo:
          Triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên kịp thời đến ĐVCĐ.
          Nộp báo cáo đúng thời gian qui định về công đoàn ngành.
          C . NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CÓ HIỆU QUẢ:
- Phối hợp với các  đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức thành công hội nghị CCVC và công Đoàn năm học  2014 – 2015.
- Phát động thi đua  ngay từ đầu năm học và cho ĐVCĐ đăng kí thi đua của tập thể và cá nhân, hoàn thiện hồ sơ đăng kí thi đua nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT  nhân  dịp các ngày lễ lớn 20/10,  20/11 đặc biệt là tham gia nhiệt tình các cuộc thi do Ngành, Huyện, Tỉnh tổ chức. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường TH trong huyện.
- Tham gia giám sát việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà trường.
- Động viên đội ngũ CBGV khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục nhà trường; Động viên  CBGV nhà trường không ngừng thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Tham gia họp xét thi đua học kì I, Kết quả:
  - Xếp loại thi đua khối CBGV:
               Xếp loại xuất sắc :   36  Đ/c       
               Xếp loại  tốt              13 Đ/c
             * Tự xếp loại: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
                                        
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CĐ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015.
        Hoạt động của CĐCS trường TH Thị Trấn diễn ra trong điều kiện đất nước có nhiều sự kiện trọng đại là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghi quyết của Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, Nghị quyết của Đại hội Huyện Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Chi Bộ Đảng Trường TH Thị Trấn quán triệt chỉ thị năm học của Bộ và Sở GD-ĐT. Thực hiện Nghị quyết công đoàn các cấp và 4 chương trình hành động của công đoàn ngành nhằm thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ” đoàn viên công đoàn Trường TH Thị Trấn tiếp tục  phát huy tính năng động sáng tạo, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới giáo dục để góp phần mình vào công cuộc phát triển sự nghiệp GD-ĐT.
        Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản của ngành GD - ĐT trong những năm tới là: Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.
    1.  Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ, quán triệt sâu rộng các chủ trương NQ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
    2.  Vận động CBGV tự học, tự rèn luyện để nâng cao nhận thức, trình độ và tạo điều kiện để dần dần nâng chuẩn.
    3.  Động viên CBGV phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để vươn lên làm tốt nhiệm vụ theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, phấn đấu không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong đơn vị.
     4. Chủ động tham gia quản lý nhà trường, tham gia tích cực công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển GD-ĐT cho những năm tới.
     5. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để CBGV có thể tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, tin học.
      6. Vận động CBGV tham gia góp ý xây dựng Đảng viên, Cán bộ quản lý, cấp ủy Đảng.
      7. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng để giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
       Chương trình 2: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo.
       1. Phối hợp với chuyên môn giải quyết kịp thời việc phân công lao động, giảng dạy trong đơn vị, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách hiện hành và giám sát kiểm tra việc thực hiện các chế độ đó.
      2. Tham mưu với chính quyền chăm lo tốt cho CBGV, động viên CBGV trong ngày tết.
      3. Chủ động làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ động viên CBGV lúc khó khăn hoạn nạn nhằm tăng cường khối đoàn kết, mối tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau.
     4.  Phát huy vai trò của Công đoàn tham gia quản lý, giám sát để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CBGV.
     5. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần lẫn vật chất như tham mưu tích cực, tranh thủ các nguồn lực để thăm hỏi tặng quà cho CBGV trong các dịp lễ, tết, sơ tổng kết.
    6. Vận động CBGV tham gia đóng góp đầy đủ để xây dựng các loại quỹ.
    7. Phối hợp với chính quyền đấu tranh chống mọi biểu hiện có thể xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của CBGV.
     8. Cùng chính quyền rà soát và làm tốt công tác nâng lương trường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho CBGV trong năm 2014.
Chương trình 3. Tổ chức, vận đồng ĐV tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hoạt động xã hội.
1. Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua hai tốt”, cải tiến đổi mới nội dung phương pháp dạy học, quy trình đánh giá thi đua khen thưởng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương lớn do Tỉnh và địa phương tổ chức, thường xuyên bổ sung và duy trì tốt Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
2. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. sơ kết, tổng kết có hoạt động công đoàn
3. Giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hội họp.
 Phát triển tốt mối quan hệ công tác với công đoàn cấp trên, với chi bộ Đảng, BGH và các đoàn thể khác trong nhà trường.
4.  Tổ chức vận động CBGV thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực đóng góp ý kiến với cán Bộ Đảng viên ở đơn vị, có kế hoạch bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét và kết nạp. Chỉ đạo làm tốt công tác thu chi quỹ Công đoàn, đúng định kỳ, đúng điều lệ công đoàn.
Trên đây là báo cáo sơ kết công tác Công đoàn học kỳ I  và nhiệm vụ trọng tâm  học kỳ II năm học 2014 – 2015 của Công đoàn trường TH Thị Trấn. Kính mong được sự ghi nhận và đóng góp ý kiến của Công đoàn cấp trên để  đưa hoạt động công đoàn Trường Tiểu học Thị Trấn ngày càng có hiệu quả hơn.
 
                                                                            TM.BCH CÔNG ĐOÀN
          HIỆU TRƯỞNG                                               CHỦ TỊCH
         
 
 
 
 
 
                                                                                     Dương Văn Thuần
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 3

Hôm nayHôm nay : 343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19014

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 754353